Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Riippumaton varmennusraportti

Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä raportista

Wärtsilä Oyj Abp:n johtokunnalle

Olemme Wärtsilä Oyj Abp:n (myöhemmin Wärtsilä) johtokunnan pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Wärtsilän sähköisessä vuosikertomuksessaan 2014 raportoimat kestävän kehityksen tiedot raportointiajanjaksolta 1.1. - 31.12.2014.

Rajoitetun varmuuden antavan varmennuksen kohteena olleet tiedot (myöhemmin kestävän kehityksen tiedot) sijaitsevat Wärtsilän vuosikertomuksen 2014 useassa eri osiossa ja erillisessä Wärtsilän internet-sivuilla olevassa dokumentissa ”Improving efficiency reduction of emissions”. Varmennuksen kohteena olleet osiot ja dokumentit on lueteltu Global Reporting Initiative (GRI) Indeksissä.

Wärtsilän johtokunta vastaa vastuullisuustietojen laatimisesta ja esittämisestä Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4 –ohjeiston comprehensive sovellustason mukaisesti.
Meidän velvollisuutenamme on esittää rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme perusteella riippumaton johtopäätös varmennuksen kohteena olevista tiedoista. Olemme toteuttaneet toimeksiannon KHT-yhdistyksen Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus -varmennusstandardin 3000 mukaisesti. Emme vastaa työstämme, raportista tai johtopäätöksistämme muille tahoille kuin Wärtsilälle.

Toimeksiannon rajoitukset

Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon kestävään kehitykseen liittyvien tietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoitukset. Esitettyjä kestävän kehityksen tietoja tulee arvioida yhdessä Wärtsilän antamien tietojen keräämiseen, laskemiseen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa. Varmennusraporttiamme ei ole tarkoitettu käytettäväksi arvioitaessa Wärtsilän suoriutumista määrittelemiensä kestävään kehitykseen liittyvien periaatteiden toteuttamisessa. Wärtsilän taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi tulee tutustua Wärtsilän tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet

Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoitettu varmuus siitä, ovatko varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4–ohjeiston comprehensive sovellustason mukaisesti esitetty. Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteutetaan tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, joiden tehtävänä on laatia esitetyt kestävän kehityksen tiedot, sekä soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa yllä mainitut evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat vähemmän kattavia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä annetaan alemman tason varmuus.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat toimenpiteet:

  • Olemme haastatelleet kahta ylimmän johdon edustajaa vahvistaaksemme ymmärrystämme vastuullisuudelle asetetuista tavoitteista ja vastuullisuuden yhteydestä Wärtsilän liiketoimintastrategiaan ja toimintoihin.
  • Olemme arvioineet vastuullisuustietojen yhdenmukaisuutta G4-ohjeiston raportoinnin sisällönmäärittelyä ja raportoinnin laatua koskevien periaatteiden kanssa.
  • Olemme arvioineet esitettyjen kestävän kehityksen tietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen pääkonttorilla käytettyjä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä ja käytännön menettelytapoja, sekä tutki¬neet niihin liittyviä Wärtsilän sisäisiä dokumentteja.
  • Olemme verranneet esitettyjä kestävän kehityksen tietoja niiden taustalla oleviin toimintaohjeisiin, johtamis- ja raportointijärjestelmiin sekä dokumentointiin.
  • Olemme käyneet läpi esitetyt, varmennustoimeksiannon kohteena olleet kestävän kehityksen tiedot ja väittämät, ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä.
  • Olemme arvioineet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä käymällä läpi tytäryhtiöiltä saadut alkuperäiset numeeriset tiedot sekä testaamalla otospohjaisesti konsernin tietojärjestelmistä saatuja tietoja.
  • Olemme arvioineet tytäryhtiöiden paikallisia raportointiprosesseja otospohjaisesti suorittamalla yhden toimipaikkakäynnin ja viisi videoneuvottelua kohteisiin, jotka valittiin sekä laadulliset että numeeriset tiedot huomioivan riskianalyysin perusteella.

Johtopäätökset

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative:n Sustainability Reporting Guidelines G4 -ohjeiston comprehensive sovellustason mukaisesti esitetty.

Helsinki, 10. helmikuuta 2015
KPMG OY AB

Virpi Halonen                             Nathalie Clément
KHT                                            Senior Manager, Advisory

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.