Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Power Plants ja kestävä kehitys

Kestävämmän energiainfrastruktuurin kehityksen taustalla vaikuttavat ilmastopolitiikka, energian saatavuus ja taloudelliset tekijät. Hiili-intensiivisiä energianlähteitä korvataan vähähiilisillä polttoaineilla, kuten maakaasulla ja uusiutuvilla energiaratkaisuilla. Energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä tuetaan, ja niitä edellyttäviä lakeja säädetään kaikilla tasoilla. Suuntaus on maailmanlaajuinen, vaikka lyhyen aikavälin toimenpiteet saattavat vaihdella alueittain.

Wärtsilä on sitoutunut kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan ja on siksi omaksunut aktiivisen roolin markkinoiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Wärtsilä konsultoi kansallisia päättäjiä energiamarkkinoiden muutoksia sekä teknisiä ja kaupallisia normeja koskevissa asioissa ja edistää näin siirtymistä kestävämpiin voimantuotantojärjestelmiin. Wärtsilä pyrkii tulevaisuudessakin ymmärtämään syvällisesti markkinoiden vaatimuksia ja kehittämään ratkaisujaan siten, että ne osaltaan tehostavat eri alueiden voimantuotantojärjestelmien suorituskykyä.

Wärtsilän energiaratkaisuissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla joustavuus, korkea hyötysuhde ja pienet päästöt. Mahdollisuus käyttää tehokkaasti monia eri polttoaineita, myös biopolttoaineita, auttaa vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä. Wärtsilän Smart Power Generation -teknologia antaa mahdollisuuden kehittää luotettavaa ja kestävän kehityksen ratkaisuiltaan hyvin tunnettua energiainfrastruktuuria. Lisäksi joustavan varavoimakapasiteetin integrointi enenevässä määrin tuuli- ja aurinkoenergiavoimaloihin voi merkittävästi vähentää hiilipäästöjä.

Kohti kestäviä voimantuotantojärjestelmiä

Ilmastonmuutoksen vaikutukset edellyttävät hiileen perustuvan voimantuotannon merkittävää vähentämistä ja vähähiilisen voimantuotannon, kuten tuuli- ja aurinkoenergian sekä maakaasuun perustuvien voimaloiden, tuntuvaa lisäämistä. Uudenaikaisissa voimantuotantojärjestelmissä suurin osa sähköstä tuotetaan vastaisuudessa tuuli- ja aurinkovoimalla, kun taas lämpövoimalaitoksia käytetään yhä useammin vain järjestelmän tasapainottamiseen ja varavoimana. Uusiutuvan energiantuotannon vaihtelevuuden vuoksi varavoima- ja tasapainotuskapasiteetin on oltava joustavaa ja dynaamista. Aiemmin voimantuotantojärjestelmien suunnitteluperusteet olivat erilaiset. Tarvittavan joustavan kapasiteetin varmistamiseksi järjestelmään on lisättävä uusia voimaloita, joiden joustavuus perustuu kolmeen ominaisuuteen: käytön joustavuuteen, energiatehokkuuteen ja polttoainejoustavuuteen.

Käytön joustavuutta tarvitaan, jotta voidaan reagoida tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon nopeisiin muutoksiin. Voimaloilla on oltava muun muassa seuraavat ominaisuudet:

 • Mahdollisuus nopeaan ja usein toistuvaan käynnistykseen ja pysäytykseen kuluttamatta laitteita liiallisesti
 • Syklinen käyttö nopeine kapasiteetin nostoineen ja laskuineen
 • Korkea hyötysuhde sekä täydellä että osakuormalla
 • Laaja kuorma-alue
 • Pienet CO2-päästöt.

Energiatehokkuuden ansiosta sähköntuotantoon tarvitaan entistä vähemmän polttoainetta. Alhaisempi polttoaineen kulutus vähentää voimantuotannon CO2-päästöjä.

Polttoainejoustavuus mahdollistaa siirtymisen kestävämpiin polttoaineisiin sitä mukaa, kun niitä tulee saataville. Tämä on yhä tärkeämpää investoitaessa uuteen voimantuotantokapasiteettiin, jotta voimalaitos ei ole sidottu käyttämään jotakin tiettyä polttoainetta enää silloin, kun saatavissa on muita ekologisesti kestävämpiä polttoaineita.

Smart Power Generation -teknologia rakentuu näiden kolmen tukipilarin varaan. Se mahdollistaa arvokkaiden uusiutuvien energialähteiden maksimaalisen käytön ja joustamattomien perusvoimantuotantoon tarkoitettujen lämpövoimalaitosten sujuvan toiminnan. Lisäksi se vähentää tulevaisuuden sähköntuotantojärjestelmistä tehtyjen mallinnusten mukaan kokonaisjärjestelmän CO2-päästöjä merkittävästi.

 • Wärtsilän Smart Power Generation -teknologia mahdollistaa koko energiantuotantojärjestelmän kustannustehokkaan, luotettavan ja kestävän optimoinnin seuraavasti:
  • Mahdollistaa kokonaisjärjestelmän erittäin pienet hiilipäästöt
  • Mahdollistaa tuuli- ja aurinkovoiman maksimaalisen hyödyntämisen heikentämättä verkon vakautta
  • Antaa mahdollisuuden tuottaa perusvoimaa isolla kuormalla ja hyvällä hyötysuhteella ja siten pienemmillä CO2-päästöillä
  • Minimoi tuulivoiman tuotantorajoitukset ja auttaa välttämään negatiiviset hinnat
  • Vähentää tarvittavan varatehon määrää
  • Mahdollistaa biokaasun ja nestemäisen biopolttoaineen tehokkaan käytön.
 • Mahdollistaa koko järjestelmän kustannustehokkaimman toiminnan:
  • Eliminoi kuluttavan syklisen kuormituksen laitoksissa, joita ei ole tähän suunniteltu, ja mahdollistaa niiden kustannustehokkaan käytön
  • Suuri hyötysuhde laajalla kuormitusalueella mahdollistaa joustavien voimaloiden kustannustehokkaimman toiminnan.
 • Varmistaa järjestelmän luotettavuuden äärimmäisissäkin olosuhteissa, kuten tuulen voimakkuuden vaihteluissa ja poikkeustilanteissa.
 • Mahdollistaa keskikuorma- ja huippukuormakapasiteetin hajauttamisen:
  • Voimalaitosten koko ja laajennusmahdollisuus joustavasti paikallisten tarpeiden mukaan
  • Tuotantokapasiteetin rakentaminen kuormituskeskuksiin vähentää verkkohäviöitä ja suurjänniteverkon laajennusinvestointien tarvetta
  • Ripeät toimitukset takaavat nopean avun paikalliseen kapasiteettipulaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.