Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Ship Power

Wärtsilä Ship Powerilla on vahva asema merenkulku- sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Tarjoamme asiakkaidemme liiketoiminnan tueksi optimoituja, ympäristömyötäisiä ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja. Meidät tunnetaan asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtämisestä, suunnitteluosaamisesta, laajasta tuotevalikoimasta sekä teknologiajohtajuudesta. Organisaatiomme koostuu itsenäisistä liiketoimintalinjoista, joilla on täysi vastuu myynnistä, T&K:sta, suunnittelusta, hankinnoista ja valmistuksesta. Tämä mahdollistaa joustavan toiminnan, nopean päätöksenteon ja resurssien optimaalisen hyödyntämisen erinomaisen asiakaspalvelun varmistamiseksi.

Palvelemme sekä telakoita että varustamoita

Ship Power -liiketoiminnan merenkulkuasiakkaita ovat sekä telakat että varustamot, ja näiden asiakasryhmien tarpeet ja vaatimukset eroavat toisistaan huomattavasti. Telakoiden päätöksiin vaikuttavat yleensä tuotteiden hinta, toimitusaika ja toimitusvarmuus, projektinhallintaosaaminen, asennuksen helppous sekä toimittajan kyky hallita laajoja toimituskokonaisuuksia. Varustamoiden vaatimuksia ovat toiminnan turvallisuus ja tehokkuus, luotettavuus ja tuki sekä palveluiden saatavuus. Muita varustamoiden päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat rahtihinnat, korkotaso ja laivan pääoma- ja käyttökustannukset. Kumpikin asiakasryhmä joutuu päätöksiä tehdessään kiinnittämään lisäksi yhä enemmän huomiota mm. ympäristömääräysten täyttymiseen ja polttoainejoustavuuteen.

Olemme sitoutuneet vastaamaan kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin. Tähän päästään perehtymällä syvällisesti asiakkaiden liiketoimintaan, toimintamalleihin ja vaatimuksiin. Tukena ovat mittava verkostomme, laaja tuotevalikoimamme sekä valmiutemme osallistua projekteihin jo alusten suunnitteluvaiheessa. Näin pystymme tukemaan asiakkaita laitteiden koko elinkaaren ajan tarjoamalla heille heidän liiketoimintatavoitteitaan parhaiten edistäviä tuotteita ja ratkaisuja.

Tarjontamme on alan laajin

Ship Power toimii kaikilla merkittävillä alussegmenteillä tarjoamalla laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja. Ymmärrämme kunkin segmentin tarpeet ja vaatimukset – aina suunnittelusta päivittäiseen käyttöön asti alusten koko elinkaaren ajan. Tarjontamme kattaa myös kaasujärjestelmät maalla toimiviin laitoksiin, kuten kaasuterminaalehin. Tarjontamme perustan muodostavat tehokkaasti ja laadukkaasti toimitettavat innovatiiviset ja kilpailukykyiset tuotteet:

  • Keskinopeat diesel- ja monipolttoainemoottorit, hidaskäyntiset moottorit Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD) -yhteisyrityksessä
  • Propulsiolaitteet ja vaihteistot
  • Tiivisteet ja laakerit
  • Automaatiojärjestelmät
  • Viestintä- ja ohjausjärjestelmät
  • Sähkönjakelu- ja -hallintajärjestelmät
  • Ympäristöratkaisut, mukaan lukien pakokaasujen puhdistusjärjestelmät, painolastiveden käsittelyjärjestelmät ja makeavesijärjestelmät
  • Pumput ja venttiilit
  • Kaasujärjestelmät, mukaan lukien LNG:n ja LPG:n käsittely, suojakaasujärjestelmät, kompressorit, nesteytys, uudelleenkaasutus sekä pienten ja keskisuurten maalla toimivien kaasuteollisuuden laitosten laitteet
  • Laivasuunnittelu.

Kykymme yhdistää tarjoamamme tuotteet laajoiksi järjestelmiksi ja ratkaisuiksi tukee strategiaamme olla asiakkaidemme tärkein alusten voimaratkaisujen toimittaja. Strategia luo lisäarvoa sekä telakka- että varustamoasiakkaillemme. Telakka-asiakkaamme hyötyvät yhteensopivuusongelmien vähenemisestä ja voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Varustamoasiakkaamme taas hyötyvät käyttöön ja huoltoon liittyvistä eduista.

Segmentti Alustyyppi Päätuotteet*

Kauppalaivat

LNG-alukset 4-tahtiset monipolttoainepäämoottorit, säätölapapotkurit, vaihteistot, keulaohjauspotkurit
Säiliöalukset, Konttialukset, Irtolastialukset 2-tahtimoottorit WinGD-yhteisyrityksessä, apumoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit, pienten alusten 4-tahtimoottorit
Muut: rahti-, ro-ro-alukset, autonkuljetusalukset, LPG-alukset Kaikki edellä mainitut

Offshore


Kelluvat öljynetsintäalukset: porausalukset, porauslautat jne. 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatio, sähkönjakelujärjestelmät, vaihteistot
Kelluvat tuotantolaitokset: FPSO-, FSO-, LNG-alukset jne. 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, säätölapapotkurit, alusten automaatio, sähkönjakelujärjestelmät, vaihteistot
Offshorehuoltoalukset (OSV, PSV), AHTS-, AHS-alukset 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, säätölapapotkurit, sähköiset propulsiojärjestelmät, laivasuunnittelu, automaatio, vaihteistot
Muut: nosturialukset, putkien asennusalukset, asuntoalukset Kaikki edellä mainitut
Matkustaja-laivat


Risteilyalukset 4-tahtimoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit
Matkustajalautat 4-tahtimoottorit, säätölapapotkurit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit
Muut: ro-pax-alukset, jahdit Kaikki edellä mainitut
Erikoisalukset


Hinaajat 4-tahtimoottorit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatio, laivasuunnittelu
Ruoppaajat 4-tahtimoottorit, säätölapapotkurit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatio
Muut: kalastusalukset, jäänmurtajat, tutkimusalukset, työalukset, sisävesiliikenteen alukset Kaikki edellä mainitut
Merivoimat Fregatit, korvetit, partioalukset, lentotukialukset, hävittäjäalukset, tukialukset Vesisuihkulaitteet, tiivisteet ja laakerit, keulaohjauspotkurit, 4-tahtimoottorit

* Ilman Wärtsilä Hamworthyn tuotteita, joita voidaan asentaa lähes kaikentyyppisiin aluksiin.

Kasvun pohjana kaasu- ja ympäristöratkaisut sekä tehokkaat alukset

Ship Powerilla on erinomaiset edellytykset kasvuun, jota tukee kaasun yhä parempi saatavuus ja kasvava kysyntä alusten polttoaineena, uudet ympäristömääräykset sekä polttoaineiden hinnannoususta johtuva tehokkaampien alusten kasvava kysyntä.

Tiukentuvat ympäristömääräykset lisäävät mielenkiintoa maakaasun käyttöön merenkulun polttoaineena sekä päästöjä vähentäviin teknologioihin, kuten pakokaasujen puhdistusjärjestelmiin ja painolastiveden käsittelyjärjestelmiin. Ship Power tarjoaa asiakkailleen ratkaisuvaihtoehtoja, joilla vaatimukset voidaan täyttää niin, että asiakkaiden liiketoiminnan ja liiketoimintamallin tarpeisiin vastataan parhaalla mahdollisella tavalla sekä uusien alusten rakennusprojekteissa että jo käytössä olevien alusten jälkiasennuksissa.

Markkinoiden johtava tarjontamme kaasusegmentille käsittää kaasumoottorit, kaasukonversiot ja kaasun käsittelyjärjestelmät. Meillä on vahva asema pakokaasujen puhdistusjärjestelmissä, ja referenssimme ovat markkinoiden kattavimmat. Tarjoamme nykyään alan laajimman valikoiman pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä. Valikoimamme käsittää makeavesikäyttöiset suljetun kierron järjestelmät, merivesikäyttöiset avoimen kierron järjestelmät sekä molempia teknologioita hyödyntävät hybridijärjestelmät. Tarjoamme asiakkaillemme painolastiveden käsittelyyn järjestelmiä, jotka perustuvat kahteen yleisimpään teknologiaan: ultraviolettivalokäsittelyyn ja sähköklooraukseen.

Polttoaineiden korkeista hinnoista johtuen varustamot ja laivayhtiöt kiinnittävät erityistä huomiota alusten hyötysuhteeseen. Syvällinen asiantuntemuksemme ja järjestelmäosaamisemme auttavat optimoimaan alusten hyötysuhteen ja antavat asiakkaillemme mahdollisuuden saavuttaa alusten käyttöprofiilia vastaavat suorituskykyä, kustannuksia ja ympäristömääräysten täyttymistä koskevat parametrit.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.