Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Kestävän kehityksen tavoitteet

Wärtsilän tavoitteet kasvihuonekaasujen ja muiden päästöjen vähentämiseksi

Tavoite Aikataulu Tilanne
Absoluuttisen energiankulutuksen (GWh) vähentäminen vähintään
10 % vuoden 2005  keskikulutuksesta vuoteen 2016 mennessä.
2016 Vuoden 2014 lopussa energiasäästöjä oli kertynyt 37,5 GWh eli 80% lopullisesta tavoitteesta.
Ratkaisujen luominen nestemäisten polttoaineinfrastruktuurien korvaamiseksi pienen kokoluokan LNG-teknologialla. 2015 Ensimmäinen projekti kokonaisratkaisusta allekirjoitettiin Manga LNG Oy:n kanssa. Indonesiassa on meneillään kannattavuusselvitys biokaasulaitosten kehittämisestä yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.
Edellytysten luominen päästövähennyksille kaasukonversioiden avulla. 2015 Wärtsilä on vuodesta 2004 lähtien toteuttanut kaasukonversioita yli 28 voimalaan, joiden yhteisteho on 925 MW. Vuonna 2014 Wärtsilältä tilattiin kaasukonversiot kolmeen voimalaan, joiden yhteisteho on 161 MW.
Yksikiertoisten voimaloiden ja kombivoimaloiden kokonaissähköhyötysuhteen parantaminen syklisessä käytössä. 2015 Wärtsilä myi vuonna 2014 Meksikoon tähän mennessä tehokkaimman voimalansa, 140 MW:n Flexicycle-laitoksen. Vuoden aikana tehtiin kaupat yhteensä neljästä Flexicycle-voimalasta. Wärtsilä pystyy tarjoamaan markkinoille vastikään tuodun turbogeneraattorin avulla käytännön olosuhteissa 50%:n nettohyötysuhteen. Korkean sähköhyötysuhteen ja minimaalisen vedenkulutuksen takaavaa Wärtsilä Dry Flexicycle -teknologiaa on tarjottu useisiin projekteihin.
Dynaamisten sähkömarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen uusiutuvien energianlähteiden laajamittaisen käytön edistämiseksi. 2015 Wärtsilä on osallistunut useisiin tutkimuksiin, joissa on arvioitu joustavan käytön merkitystä sähkövoimajärjestelmille. Wärtsilä on myös arvioinut erilaisia sähkömarkkinamalleja ja niiden kykyä turvata sähköntuotantojärjestelmän riittävä joustavuus. Wärtsilä keskustelee aktiivisesti dynaamisten sähkömarkkinoiden eri sidosryhmien kanssa.
Sähköpropulsion tehohäviöiden vähentäminen 3–5 % keskijännitejärjestelmien avulla. 2015 Keskijännitetaajuusmuuttajan täyden mittakaavan validointi ja suorituskyvyn todennus aloitettiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä, ja keskijännitteiden LLC-konseptin validointi jatkuu vuonna 2015. Vähennystavoite saavutettaneen vuoden 2015 loppuun mennessä.
Laivakoneiden hyötysuhdetta parantavien tehonhallintaratkaisujen kehittäminen eri alustyypeille. 2012 Wärtsilän ohjaus- ja viestikeskus (3C) on kehitetty pilottiasteelle.
Kehitetään 10 uutta Wärtsilä Optimiser -ratkaisua, joiden avulla asiakkaat voivat optimoida laitoksensa koko elinkaaren aikaista suorituskykyä. 2015 Wärtsilä Services jatkaa vahvasti vuonna 2015 Go Digital -strategiansa mukaisesti kaikille Wärtsilän toimittamille laitteille soveltuvan kuntoon perustuvan valvonta- ja kunnossapitokonseptin, Wärtsilän moottoreilla tai propulsiojärjestelmillä varustettujen alusten ja voimaloiden suorituskyvyn optimointikonseptien ja asiakkaiden kaikkien toimintojen etävalvontajärjestelmien kehittämistä. Painopisteenä on loppuasiakkaan liiketoiminnan sekä asiakkaiden laitosten hyötysuhteen, luotettavuuden ja käytettävyyden optimointi.
Kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään 3% parantamalla moottoreiden hyötysuhdetta. 2015 Tavoite on saavutettu.
Kaasulaitoskannan laajentaminen. 2015 Vuonna 2014 myytiin 12 LNGPac-asennusta.
LNG-käyttöisten offshore-huoltoalusten yleistymisen edistäminen. 2015

Wärtsilä sai seuraavat tilaukset:

  • kaksi LNG-ratkaisua huoltoaluksiin Pohjanmerelle
  • yksi LNG-ratkaisu matkustaja-autolauttaan Itämerelle
  • kolme LNG-ratkaisua matkustajalauttoihin Kanadaan
  • yksi LNG-ratkaisu hinaajaan Lähi-itään.
LNG-sovellusten laajentaminen nykyisistä alustyypeistä ja alusten LNG-konversioiden edistäminen. 2015

Wärtsilältä on tilattu LNG-ratkaisuja seuraaviin uusiin alustyyppeihin:

  • jäänmurtaja
  • irtolastialus (sementti)
  • satamahinaaja
  • jäätä murtava LNG-säiliöalus.
Ympäristösuorituskykyyn ja energiatehokkuuteen liittyvien konsultointiprojektien toteuttaminen: 10 projektia. 2015

Vuonna 2014 Wärtsilän konsultointiprojektien painopisteiksi muodostuivat ympäristömääräysten täyttäminen, kestävä kehitys ja tietyt energian säästämisen yksityiskohdat. Vuonna 2014 myytiin yhteensä 11 täysimittaista projektia, sisältäen konsultoinnin, suunnittelun ja laitetoimitukset. Tavoite on saavutettu.

Veden kulutuksen vähentäminen

Tavoite Aikataulu Tilanne
Kuivajärjestelmien jatkokehitys tehokkaisiin kombivoimaloihin. 2015 Ensimmäinen tilaus on vireillä. El Salvadoriin rakennettavaan 355 MW:n kombivoimalaitokseen tulee Wärtsilän kuivajärjestelmä. Kansainvälinen patenttihakemus jätettiin vuonna 2013, ja patentti astunee voimaan vuoden 2015 kuluessa.

Wärtsilän tavoitteet kokonaistulosten parantamiseksi

Tavoite Aikataulu Tilanne
Kolmen elinkaariarvioinnin suorittaminen. 2015 Elinkaariarvioinnin kannalta potentiaaliset tuoteryhmät on selvitetty. Ensimmäinen elinkaariarviointi on meneillään.

Wärtsilän sosiaaliset tavoitteet

Tavoite Aikataulu Tilanne
Wärtsilän kehittäminen työpaikaksi, jossa kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus urakehitykseen ja parhaan osaamisensa näyttämiseen – yhtäläiset mahdollisuudet tarjoavan yrityksen rakentaminen. Jatkuva Täytetyt työpaikat: 63% sisäisellä haulla (vähintään vaatimustaso 3) ja 37% ulkoisella haulla. Vuonna 2014 koulutuspäiviä työntekijää kohti oli 4,2 (4,1).
Uuden toimintatavan kehittäminen toimittajasuhteiden hoitoon Wärtsilän kestävän kehityksen sitoumuksen mukaisesti. 2015 Tärkeimpien toimittajien määräaikaisarvioinnit hoidettiin vuonna 2014 uuden mallin mukaisesti. Arvioinnit kattoivat vuoden 2014 loppuun mennessä 95% konsernin hankintatoiminnon (WSM) hankinnoista.
Kehityskeskustelujen kattavuus 100%. Jatkuva Kehityskeskusteluiden piirissä oli vuoden 2014 loppuun mennessä 92% henkilöstöstä.
Sertifioidut ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät käyttöön kaikissa tytäryhtiöissä (lukuun ottamatta pelkkiä myyntiyhtiöitä). Jatkuva 2 uutta OHSAS 18001 sertifioitua yritystä ja 2 uutta ISO 14001
-sertifioitua yritystä vuonna 2014. Vuonna 2014 otettiin käyttöön uusi johtamisjärjestelmämalli, joka sisältää uuden maailmanlaajuisesti vahvistetun EHS-ohjeistuksen.
Pitkällä aikavälillä nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Jatkuva Wärtsilän turvallisuuskulttuuria pyrittiin edelleen parantamaan, lujittamaan ja levittämään. Yli 8.900 työntekijää suoritti vuoden 2014 loppuun mennessä 4-tuntisen verkkokurssin Wärtsilän nolla tapaturmaa -asenteesta. Myönteinen kehitys jatkui: poissaoloon johtavien tapaturmien taajuusindeksi oli 3,5 (4,4).
Koko organisaation sitouttaminen yhtiön toimintaperiaatteisiin. 2014 Koulutuksen oli suorittanut vuoden 2014 lopussa 17.220 työntekijää eli 95% koko henkilöstöstä.

Lahjonnan vastaisia periaatteita/itsenäisiä välittäjiä koskevan ohjeistuksen lisäkoulutus avainhenkilöstölle sekä lahjonnan vastaisen sitoumuksen saaminen kaikilta koulutetuilta avainhenkilöiltä.

Tavoite 2014: 80% koko henkilöstöstä koulutettu.

2014 Koulutuksen oli suorittanut vuoden 2014 lopussa 14.683 työntekijää (81%).
Kolmen yhteisötukiprojektin toteuttaminen vuoteen 2015 mennessä. 2015 Kolme yhteisöprojektia on saatu päätökseen. Wärtsilä tuki kahden koulun rakentamista Etelä-Sudaniin. Wärtsilä osallistui ParticipAid-ohjelmaan Suomessa. Tavoite on saavutettu.
Työhyvinvoinnin parantaminen ja tuottavuuden lisääminen sairauspäiväkustannuksia alentamalla. 2015 Analyysit on saatu valmiiksi valituissa maissa, toimintasuunnitelmat on tehty, ja ne ovat paikallisten yhtiöiden valvonnassa.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.