Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

         

Emoyhtiön tase (FAS)
MEUR 2014 2013 Liite
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat 7
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 15 15
Keskeneräiset hankinnat 3 5
18 20
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 6 8
Rakennukset ja rakennelmat 1 1
Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet 1 1
Keskeneräiset hankinnat 4 3
11 13
Sijoitukset
Osakkeet saman konsernin yrityksissä 950 450
Muut osakkeet ja osuudet 2 2
952 452
Pysyvät vastaavat yhteensä 980 485
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 16 44 8
Lainasaamiset 2 2
18 46
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 420 2 042 9
Muut saamiset 2 1
Siirtosaamiset 37 33 10
1 459 2 076
Rahat ja pankkisaamiset 395 243
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 872 2 365
Vastaavaa yhteensä 2 852 2 850
MEUR 2014 2013 Liite
VASTATTAVAA
Oma pääoma 11
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Kertyneet voittovarat 819 853
Tilikauden tulos 183 174
Oma pääoma yhteensä 1 400 1 424
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 6 8
Pakolliset varaukset 21 22
Vieras pääoma 12
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 473 469
Lainat eläkeyhtiöiltä 45 80
518 549
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 88 31
Lainat eläkeyhtiöiltä 35 37
Ostovelat 6 5
Velat saman konsernin yrityksille 677 697 14
Muut lyhytaikaiset velat 1 15
Siirtovelat 100 62 13
907 848
Vieras pääoma yhteensä 1 425 1 397
Vastattavaa yhteensä 2 852 2 850

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.