Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernin tase, varat
MEUR 31.12.2014 31.12.2013 Liite
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 909 914 13
Aineettomat hyödykkeet 271 321 13
Aineelliset hyödykkeet 421 434 14
Sijoituskiinteistöt 14 15 14
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 90 103 15
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 15 16 18
Korolliset sijoitukset 1 1 18
Laskennalliset verosaamiset 144 128 21
Myyntisaamiset 15 18
Muut saamiset 4 5 19
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 884 1 935
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 156 1 367 17
Korolliset saamiset 1 1 18
Myyntisaamiset 1 186 1 146 18
Verosaamiset 42 33 18
Muut saamiset 338 339 19
Rahavarat 571 388 20
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 294 3 274
Myytävänä olevat omaisuuserät 102 3
Varat yhteensä 5 280 5 209
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.
Konsernin taseen luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
Konsernin tase, oma pääoma ja velat
MEUR 31.12.2014 31.12.2013 Liite
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 23
Ylikurssirahasto 61 61 23
Muuntoerot -30 -85 23
Arvonmuutosrahasto -66 -13 23
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -65 -43
Kertyneet voittovarat 1 723 1 587
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 960 1 844
Määräysvallattomien omistajien osuus 45 40
Oma pääoma yhteensä 2 005 1 884
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 537 571 18 25
Laskennalliset verovelat 64 84 21
Eläkevelvoitteet 100 107 22
Varaukset 51 40 24
Saadut ennakot 77 86
Muut velat 2 4 26
Pitkäaikaiset velat yhteensä 832 892
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 129 94 18 25
Varaukset 242 204 24
Saadut ennakot 596 827
Ostovelat 436 375 18 25
Verovelat 51 81
Muut velat 934 853 25
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 388 2 434
Velat yhteensä 3 220 3 325
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55 3
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 280 5 209
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.
Konsernin taseen luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.