Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

       

1. Segmentti-informaatio
Vuonna 2014 konsernin liiketoiminta koostuu yhdestä liiketoiminta-alueesta, Power-liiketoiminnasta. Power-liiketoiminta jakaantuu edelleen toisiaan tukeviin Ship Power ja Power Plants -markkinoihin, joilla asiakkaille tarjotaan samaa tuotekonseptia erilaisiin olosuhteisiin sovellettuna. Näiden molempien markkinoiden päätuotteita ovat kaasulla ja nestemäisillä polttoaineilla käyvät moottorit sekä niiden huoltotoiminta. Markkinasegmentit ovat hyvin riippuvaisia toisistaan.
Power-liiketoiminnassa molemmille markkinoille myytävien moottoreiden suunnittelu, niihin liittyvä tutkimus ja moottoreiden tuotanto tapahtuvat samoissa tutkimuskeskuksissa ja tehtaissa. Tuotantoprosessi kumpaakin markkinaa varten on yhteinen, ja myös tuotteiden jakelusta sekä niiden huollosta vastaavat samat konsernin tytäryhtiöt. Kapasiteettikustannuksia ei näin ollen ole mahdollista kohdistaa luotettavalla tavalla eri markkinoille. Nämä kustannukset ovat merkittäviä ja vaihtelevat kausittain. Kummankin markkinan asiakkaat ovat pääomavaltaisia, maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä, ja markkinoiden kehitys on vahvasti sidoksissa globaaliin talouskehitykseen.
Maantieteellisenä informaationa raportoidaan Suomi, muu Eurooppa, Aasia, Amerikka ja muut maanosat. Maantieteellinen informaatio määräytyy liikevaihdon osalta asiakkaan kotimaan mukaan sekä pitkäaikaisten varojen osalta sen mukaan, missä ne sijaitsevat.
Maantieteellinen informaatio
Oikaistu
2014 2013
MEUR Liikevaihto Pitkäaikaiset
varat*
Liikevaihto Pitkäaikaiset
varat*
Suomi 54 233 44 306
Muu Eurooppa 1 348 1 255 1 284 1 292
Aasia 1 989 133 1 713 125
Amerikka 840 74 1 068 57
Muut 548 8 498 7
Yhteensä 4 779 1 704 4 607 1 787
* Pitkäaikaiset varat koostuvat liikearvosta, aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä, sijoituskiinteistöistä ja osuuksista osakkuus- ja yhteisyrityksissä.
Liiketoiminta-alueellinen informaatio
Johdon sisäisellä raportoinnilla seurataan toiminnan kehitystä markkinoihin perustuvien liiketoiminta-alueiden perusteella. Raportointi palvelee sisäisten tavoitteiden asettamista ja strategista seurantaa ja on siten johtamisen väline eikä varsinainen ulkoinen taloudellinen mittari.
Wärtsilän korkein operatiivinen päätöksentekijä (CODM, Chief Operating Decision Maker) on toimitusjohtaja, jota tukee johtokunta ja joissain tapauksissa myös hallitus. Toimitusjohtaja arvioi konsernin taloudellista tilaa ja sen kehitystä kokonaisuutena eikä liiketoiminta-alueiden tuloksien perusteella. Koska yhtiön integraatiotaso on korkea, liiketoiminta-alueiden raportoidut tulosluvut eivät anna oikeaa kuvaa niiden taloudellisesta tilasta ja kehityksestä. Niillä katsotaan myös olevan rajallinen arvo ulkoiselle lukijakunnalle mm. huonon vertailtavuuden vuoksi.
Tästä johtuen Wärtsilän liiketoimintaa ei voida jakaa erillisiksi raportoiviksi toimintasegmenteiksi.
Tilikausilla 1.1–31.12.2014 ja 1.1–31.12.2013 Wärtsilällä ei ole ollut yksittäisiä merkittäviä asiakkaita eikä maita.
Liikevaihto
Oikaistu
MEUR 2014 2013
Power Plants 1 138 1 459
Ship Power 1 702 1 309
Services 1 939 1 842
Muut -2
Yhteensä 4 779 4 607
Kaksitahtiliiketoiminta on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Tämän johdosta tuloslaskelmaan liittyviä vertailulukuja on oikaistu.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.