Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Viisivuotiskatsaus
Oikaistu Oikaistu
MEUR 2014 2013** 2012* 2011 2010
Liikevaihto 4 779 4 607 4 725 4 209 4 553
josta Suomen ulkopuolella % 98,9 99,0 98,8 99,3 99,4
Vienti Suomesta 2 280 2 306 2 349 2 458 2 584
Henkilöstö keskimäärin 18 042 18 339 18 930 17 708 18 000
josta Suomessa 3 582 3 662 3 599 3 421 3 326
Tilauskanta 4 530 4 311 4 492 4 007 3 795
Tietoja konsernin tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset 115 120 139 113 116
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 26 28 9 8 5
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 569 557 517 469 487
prosentteina liikevaihdosta % 11,9 12,1 10,9 11,1 10,7
Liiketulos 522 537 483 445 412
prosentteina liikevaihdosta % 10,9 11,7 10,2 10,6 9,1
Rahoitustuotot ja -kulut -28 -19 -31 -16 -13
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista - 25 1 - 149
Tulos ennen veroja 494 544 453 429 548
prosentteina liikevaihdosta % 10,3 11,8 9,6 10,2 12,0
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 389 425 - - -
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -37 -31 - - -
Tilikauden nettotulos 351 393 344 293 397
Tietoja konsernin taseesta
Pitkäaikaiset varat 1 884 1 935 2 000 1 577 1 483
Lyhytaikaiset varat 3 294 3 274 3 036 3 023 3 213
Myytävänä olevat omaisuuserät 102 - - - -
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 960 1 844 1 766 1 636 1 638
Määräysvallattomien omistajien osuus 45 40 26 30 26
Korolliset velat 666 665 794 652 628
Korottomat velat 2 554 2 660 2 451 2 282 2 404
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55 - - - -
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 280 5 209 5 036 4 600 4 696
Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta
Liiketoiminnan rahavirta 452 578 153 232 663
Investointien rahavirta -71 -79 -471 -166 79
Rahoituksen rahavirta -210 -324 -47 -247 -216
Bruttoinvestoinnit 101 134 513 187 98
prosentteina liikevaihdosta % 2,1 2,9 10,9 4,4 2,2
Tutkimus- ja kehitysmenot 139 138 188 162 141
prosentteina liikevaihdosta % 2,9 3,0 4,0 3,8 3,1
Osingonjako 227*** 207 197 178 173
Ylimääräinen osinko - - - - 99
Osinko yhteensä 227*** 207 197 178 271
Tunnuslukuja
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu (EPS)**** EUR 1,76 1,98 1,72 1,44 1,96
Osinko/osake**** EUR 1,15*** 1,05 1,00 0,90 1,38
Osinko/tulos % 65,4*** 53,0 58,1 62,7 70,3
Korkokate 15,9 18,1 13,9 14,6 18,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 18,7 21,2 20,4 20,4 26,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot % 20,3 22,6 - - -
Oman pääoman tuotto (ROE) % 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0
Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot % 20,0 23,1 - - -
Omavaraisuusaste % 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8
Nettovelkaantumisaste 0,05 0,15 0,32 0,04 -0,09
Oma pääoma/osake**** EUR 9,94 9,35 8,95 8,30 8,30
Nettokäyttöpääoma (WCAP) EUR 251 313 465 235 118
* Vertailukauden 2012 luvut on oikaistu uudistetun IAS 19-standardin mukaisiksi vuonna 2013. Vertailukausien 2010 ja 2011 lukuja ei ole oikaistu.
** Kaksitahtiliiketoiminta on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi, minkä johdosta tuloslaskelmaan liittyviä lukuja on oikaistu vertailukauden 2013 osalta. Vertailukausien 2010, 2011 ja 2012 lukuja ei ole oikaistu.
*** Hallituksen esitys.
**** Yhtiökokouksen 3.3.2011 hyväksymä maksuton osakeanti nosti osakkeiden kokonaismäärän 197.241.130:een. Vertailukauden 2010 luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.