Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Markkinanäkymät

Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailmantalouden kehitystä. Makrotalouden yleinen epävarmuus ja ennusteet hitaasta maailmanlaajuisesta kasvusta ovat johtaneet voimantuotantomarkkinoiden laskuun kahtena peräkkäisenä vuotena. Vaikka asiakkaat lykkäävät edelleen sijoituspäätöksiään, maakaasun ja nestemäisten polttoaineiden käyttöön perustuvan voimantuotannon markkinoiden odotetaan parantuvan hieman vuodelle 2014 ennustetun BKT-kasvun johdosta. Tilaukset keskittyvät edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin. OECD-maissa on patoutunutta kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Merenkulkua ja offshore-segmentin aktiviteettia tukevat kysyntätekijät ovat kohdallaan. Merikuljetuksissa ja maailmantaloudessa on nähtävissä elpymisen merkkejä, mikä hyödyttää kauppalaivamarkkinoita. Nykyiset öljynhinnat puolestaan tukevat offshore-alan investointeja. Lisäksi porausalusten tilauskanta vahvistaa tukialusten tilausaktiviteettia ja tuotantoyksiköiden kysyntä jatkuu. Polttoainetehokkuuden ja sääntely-ympäristön merkitys on selkeästi näkyvissä, ja kiinnostus kaasun käyttöön polttoaineena kasvaa. Rahoituksen saatavuus on helpottunut, vaihtoehtoja on useampia ja ehdot ovat paremmat. Tilausaktiviteetin odotetaan säilyvän kokonaisuudessaan linjassa vuoden 2013 kanssa huomioiden kuitenkin vallitseva ylikapasiteetti ja markkinoiden rajoitettu kyky ottaa vastaan uutta tonnistoa. Offshore-markkinoiden ennakoidaan olevan tasaiset ja merenkulun markkinoiden pysyvän hyvällä tasolla. Perinteisten kauppalaivojen tilausaktiviteetissa voidaan nähdä pientä laskua. Kaasualusmarkkinoiden odotetaan pysyvän terveellä tasolla ja nestekaasun kuljetusaluksissa ennakoidaan erityisen hyvää kysyntää.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Laitekannan kasvu tasapainottaa osittain tilannetta, jossa vanhempien asennusten huoltokysyntä on hidastunut, ja kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten näkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla. Maantieteellisestä näkökulmasta kiinnostus voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat edelleen hieman keskimääräistä paremmat. Näkymät ovat myös hyvät Amerikoissa ja Afrikassa.

Wärtsilän näkymät vuodelle 2014 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?