Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Wärtsilän 6.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2013. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 18.3.2014.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, dipl.ins. Sune Carlsson, KTM, MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, dipl.ekon. Mikael Lilius, toimitusjohtaja Risto Murto, johtaja Gunilla Nordström ja johtaja Markus Rauramo.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta. 

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.3.2013 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Hallituksen järjestäytyminen

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:

Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth

Nimitysvaliokunta:

Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Risto Murto

Palkitsemisvaliokunta:

Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Risto Murto

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?