Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

     

 

Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos 63 73 393
Poistot ja arvonalentumiset 29 32 123
Rahoitustuotot ja -kulut 3 -1 19
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -2 -26 -29
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -9 -5 -22
Tuloverot 18 23 113
Käyttöpääoman muutos 32 14 60
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 135 111 658
Rahoituserät ja verot -24 -27 -81
Liiketoiminnan rahavirta 111 84 578
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -1 -4 -5
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -14 -20 -122
Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit 27 34
Rahavirta muista investoinneista 1 1 14
Investointien rahavirta -15 3 -79
Rahoituksen rahavirta:
Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta 16
Pitkäaikaisten lainojen nostot 50 153
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -26 -23 -157
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset -6 63 -134
Maksetut osingot -209 -199 -202
Rahoituksen rahavirta -241 -109 -324
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -145 -21 176
Rahavarat raportointikauden alussa 388 225 225
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1 1 -13
Rahavarat raportointikauden lopussa 242 205 388

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?