Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Lyhennetty tase
MEUR 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 235 1 253 1 235
Aineelliset hyödykkeet 440 451 449
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 109 95 103
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 23 15
Laskennalliset verosaamiset 123 122 128
Muut saamiset 6 20 5
1 928 1 964 1 935
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 394 1 487 1 367
Muut saamiset 1 478 1 334 1 518
Rahavarat 242 205 388
3 114 3 026 3 274
Varat yhteensä 5 042 4 990 5 209
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 369 1 268 1 508
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 705 1 604 1 844
Määräysvallattomien omistajien osuus 38 25 40
Oma pääoma yhteensä 1 743 1 629 1 884
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 539 578 571
Laskennalliset verovelat 82 92 84
Muut velat 188 235 237
810 905 892
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 94 312 94
Muut velat 2 395 2 144 2 340
2 489 2 456 2 434
Velat yhteensä 3 299 3 361 3 325
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 042 4 990 5 209

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?