Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

     

 

Lyhennetty tuloslaskelma
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Liikevaihto 1 012 882 4 654
Liiketoiminnan muut tuotot 18 7 85
Kulut -925 -793 -4 137
Poistot ja arvonalentumiset -29 -32 -123
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 9 5 22
Liiketulos 84 69 500
Rahoitustuotot ja -kulut -3 1 -19
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25 25
Tulos ennen veroja 81 96 507
Tuloverot -18 -23 -113
Raportointikauden tulos 63 73 393
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 62 72 391
Määräysvallattomat omistajat 1 1 3
63 73 393
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,31 0,37 1,98

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?