Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Markkinakehitys

Power Plants

Epävarmuus jatkuu voimantuotannon markkinoilla

Voimantuotantomarkkinat pysyivät haastavina toisen vuosineljänneksen aikana. Makrotalouden epävakaus ja geopoliittinen kehitys johtivat edelleen asiakkaiden päätöksenteon viivästymiseen. Tästä huolimatta kehittyvien markkinoiden talouskasvu tuki uuden voimantuotantokapasiteetin kysyntää. Wärtsilän tarjousaktiviteetti vahvistui huomattavasti toisella neljänneksellä ja keskittyi edelleen maakaasupohjaiseen tuotantoon.

Power Plants-liiketoiminnan markkina-asema

Vuonna 2013 kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 73,2 GW. Tilaukset vähenivät 3% edelliseen vuoteen verrattuna (75,4). Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n voimakoneet. Wärtsilän osuus markkinoista oli 3,3% (4,2%). Kokonaismarkkinalukuun sisältyvät poikkeuksellisen suuret tilaukset Algeriasta, jotka olivat yhteensä 11 GW.

Ship Power

Merenkulun markkinat aktiivisia etenkin kaasualuksissa

Vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana uusien alusten rakentamisesta rekisteröitiin 973 sopimusta, joista 342 toisella neljänneksellä. Tilausvolyymit olivat kokonaisuudessaan suuremmat kuin vuonna 2013, jolloin raportoitiin 749 alustilausta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Aktiviteetti on kuitenkin hidastunut kesää kohden. Kaasualusten (nesteytetyn maakaasun ja nestekaasun kuljetusalusten) tilaukset olivat vahvalla tasolla ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana rekisteröitiin 84 sopimusta, verrattuna 49 alussopimukseen edellisvuoden vastaavana kautena. Offshore-alusten tilausaktiviteetti oli vahvaa. Laivanrakennuksen hintojen kasvu jatkui, mutta alhaisempi tilausaktiviteetti on aiheuttanut hintapainetta ja hintojen kasvutahdin hidastumista. Rahtihinnat perinteisillä kauppalaivamarkkinoilla heikentyivät toisen neljänneksen aikana, etenkin tankkeri- ja irtolastialussegmenteillä. Nestekaasun kuljetusalussegmentillä rahtihinnat pysyivät vahvalla tasolla.

Kiina ja Etelä-Korea olivat edelleen suurimmat laivanrakennusmaat, ja niiden osuudet vuoden 2014 vahvistetuista sopimuksista olivat 45% ja 27% kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Japanin osuus oli 17%. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana rekisteröitiin 124 tilausta näiden kolmen suurimman laivanrakennusmaan ulkopuolella.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 52% (edellisen neljänneksen lopussa 51%). Markkinaosuus hidaskäyntisissä moottoreissa oli 11% ja apumoottoreissa 2% (9% ja 3% edellisen neljänneksen lopussa).

Services

Tasainen kehitys huoltomarkkinoilla

Aktiviteetti huoltomarkkinoilla oli toisella vuosineljänneksellä tasaista edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Offshore-segmentti kehittyi hyvin, mikä osittain kompensoi hieman matalampaa aktiviteettia kauppalaivamarkkinoilla. Maantieteellisestä näkökulmasta merenkulun huoltokysyntä oli erityisen hyvää Kiinassa ja Etelä-Euroopassa. Voimalaitoshuollon markkinat olivat aktiivisia, mikä johtui hyvästä energiantuotannon tasosta Lähi-idässä, Afrikassa ja Etelä-Euroopassa, etenkin Ranskassa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?