Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Markkinanäkymät

Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailmantalouden kehitystä. Ensimmäisen vuosipuoliskon markkinahaasteiden ja korjattujen vuoden 2014 BKT-ennusteiden perusteella, maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan pysyvän haastavina. Tilaukset keskittyvät edelleen kehittyville markkinoille, erityisesti öljyyn ja kaasuun perustuville talouksille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. Lisäksi investointipäätösten viivästyttäminen aiheuttaa patoutunutta kysyntää tietyissä kehitysmaissa. OECD-maissa kysyntää lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Merenkulkua ja offshore-segmentin aktiviteettia tukevat kysyntätekijät ovat kohdallaan, tosin kasvu on ollut hidasta. Kohentuneesta merikaupasta huolimatta ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen perinteisiin kauppalaivamarkkinoihin. Lisääntynyt romuttaminen ja tasoittunut aluskannan kasvu tukevat rahtimarkkinoiden asteittaista elpymistä. Offshore-segmentissä öljyn nykyinen hintataso tukee investointeja projekteihin, joiden tutkimus- ja kehityskustannukset ovat hallitulla tasolla. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys ovat selkeästi esillä. Lainsäädännöllinen ympäristö lisää myös kiinnostusta kaasun käyttöön merenkulun polttoaineena. Yhdysvalloissa suotuisa hinnoittelu vahvistaa tätä edelleen. Offshore-aktiviteetin odotetaan jatkuvan, mutta porausalusten ja tiettyjen tukialusten tilausaktiviteetissa voidaan nähdä laskua. Merenkulun markkinoiden odotetaan pysyvän aktiivisina erityisesti kaasunkuljetusalusten segmentillä; perinteisten kauppalaivojen tilausaktiviteetin odotetaan kuitenkin laskevan.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset, ja tietyillä alueilla on nähtävissä myönteistä kehitystä. Laitekannan kasvu tasapainottaa osittain tilannetta, jossa vanhempien asennusten huoltokysyntä on hidastunut, ja kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten näkymät ovat yhä myönteiset. Kiinnostus huoltosopimuksia kohtaan on vahvaa molemmilla Wärtsilän loppumarkkinoilla. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla. Maantieteellisestä näkökulmasta kiinnostus voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat myönteiset. Näkymät ovat hyvät myös Amerikassa ja Afrikassa.

Wärtsilän näkymät vuodelle 2014 muuttuneet

Wärtsilä odottaa vuoden 2014 kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11,5% kaksitahtimoottoriliiketoiminnan kaupasta johtuen. Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5%. 

Aikaisemmin Wärtsilä odotti vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?