Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

        

Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos 146 151 393
Poistot ja arvonalentumiset 58 65 123
Rahoitustuotot ja -kulut 6 4 19
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -3 -28 -29
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -12 -10 -22
Tuloverot 44 48 113
Käyttöpääoman muutos -6 -56 60
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 233 175 658
Rahoituserät ja verot -61 -52 -81
Liiketoiminnan rahavirta 172 122 578
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -1 -5 -5
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -37 -40 -122
Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit 32 34
Rahavirta muista investoinneista 3 14
Investointien rahavirta -37 -10 -79
Rahoituksen rahavirta:
Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta 16
Pitkäaikaisten lainojen nostot 100 50 153
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -57 -61 -157
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset -12 97 -134
Maksetut osingot -210 -200 -202
Rahoituksen rahavirta -179 -114 -324
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -44 -1 176
Rahavarat raportointikauden alussa 388 225 225
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1 -4 -13
Rahavarat raportointikauden lopussa 345 219 388

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?