Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Lyhennetty tase
MEUR 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 244 1 231 1 235
Aineelliset hyödykkeet 439 437 449
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 100 94 103
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 17 15
Laskennalliset verosaamiset 133 122 128
Muut saamiset 6 17 5
1 936 1 918 1 935
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 444 1 498 1 367
Muut saamiset 1 394 1 402 1 518
Rahavarat 345 219 388
3 183 3 120 3 274
Varat yhteensä 5 119 5 038 5 209
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 463 1 303 1 508
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 799 1 639 1 844
Määräysvallattomien omistajien osuus 38 24 40
Oma pääoma yhteensä 1 837 1 663 1 884
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 595 549 571
Laskennalliset verovelat 82 88 84
Muut velat 237 191 237
913 828 892
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 102 341 94
Muut velat 2 267 2 206 2 340
2 369 2 547 2 434
Velat yhteensä 3 282 3 375 3 325
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 119 5 038 5 209

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?