Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Lyhennetty tuloslaskelma
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Liikevaihto 2 144 2 034 4 654
Liiketoiminnan muut tuotot 30 38 85
Kulut -1 933 -1 839 -4 137
Poistot ja arvonalentumiset -58 -65 -123
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 12 10 22
Liiketulos 197 179 500
Rahoitustuotot ja -kulut -6 -4 -19
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25 25
Tulos ennen veroja 190 200 507
Tuloverot -44 -48 -113
Raportointikauden tulos 146 151 393
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 145 150 391
Määräysvallattomat omistajat 1 2 3
146 151 393
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,73 0,76 1,98

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?