Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta alla mainittuja IFRS-standardimuutoksia. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset

1.1.2014 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin:

IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä sekä niihin liitännäiset IAS 27- ja IAS 28 -standardien muutokset. Standardeilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS 12 tulee laajentamaan tilinpäätöksen liitetietoja, joita esitetään omistuksista muissa yhteisöissä.

MuutosIAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa: muutos tarkentaa ohjeistusta siitä, milloin rahoitusvarat ja -velat voidaan esittää taseessa nettomääräisesti. Muutos otetaan käyttöön takautuvasti. Standardilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Standardit on hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

 

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?