Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Markkinanäkymät

Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailmantalouden kehitystä. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden vaikean markkinatilanteen ja korjattujen vuoden 2014 BKT-ennusteiden perusteella maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina. Tilaukset keskittyvät edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. Lisäksi investointipäätösten viivästyttäminen aiheuttaa patoutunutta kysyntää tietyissä kehitysmaissa. OECD-maissa kysyntää lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen. 

Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen kysyntään perinteisillä kauppalaivamarkkinoilla. Alusten romuttaminen nuoremmassa iässä ja tasoittunut aluskannan kasvu tukevat rahtimarkkinoiden asteittaista elpymistä. Offshore-segmentillä porausalusten ja tiettyjen tukialusten tilausten odotetaan pysyvän matalammalla tasolla. Kaasunkuljetusalusten näkymät ovat yhä myönteiset, vaikka viime aikojen suuret tilausmäärät voi vaikuttaa aktiviteettiin lyhyellä tähtäimellä. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys ovat selkeästi esillä. Lainsäädännöllinen ympäristö lisää myös laajemmilla merenkulun markkinoilla kiinnostusta kaasun käyttöön polttoaineena, mikä edelleen tehostuu Yhdysvalloissa suotuisan hinnoittelun johdosta.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset, ja tietyillä alueilla on nähtävissä positiivista kehitystä. Laitekannan kasvu tasapainottaa osittain tilannetta, jossa vanhempien asennusten huoltokysyntä on hidastunut, ja kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten näkymät ovat yhä myönteiset. Kiinnostus huoltosopimuksia kohtaan on vahvaa molemmilla Wärtsilän loppumarkkinoilla. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla. Maantieteellisestä näkökulmasta kiinnostus voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat myönteiset. Näkymät ovat hyvät myös Amerikassa ja Afrikassa.

Wärtsilän näkymät vuodelle 2014 muuttuneet

Wärtsilä odottaa vuoden 2014 kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 11,5-12,0%. Aiemmin kannattavuuden arvioitiin olevan noin 11,5%. Wärtsilä toistaa aiemman ennusteensa, jonka mukaan liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5%.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?