Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ja merkittävät valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja suurempien projektien ajoitukseen. Geopoliittiset jännitteet saattavat hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa tietyillä alueilla. Perushyödykkeiden, kuten mineraalien, alhainen kysyntä voi vaikuttaa teollisuusasiakkaiden investointipäätöksiin.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava. Rahtihintojen kehitystä perinteisillä merenkulunmarkkinoilla rajoittavat näkymät heikosta maailmantalouden kehityksestä, ylikapasiteetti ja rahtitonniston alhainen kysyntä. Matalammat öljyn hinnat ja etsintä- ja tuotantokulujen nousu sekä kansainvälisten öljy-yhtiöiden keskittyminen rahavirtaan samoin kuin öljyn kysynnän hitaampi kasvu voivat vaikuttaa investointeihin offshore-alalla.

Maailmantalouden jatkuneet riskit ja poliittinen epävakaus voivat vaikuttaa kielteisesti Services-liiketoiminnan tilauskertymään. Haastavat olosuhteet monilla merenkulun markkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Kyseiset oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuoden 2013 vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?