Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

       

Lopetetut toiminnot
Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) allekirjoittivat heinäkuussa yhteisyrityssopimuksen, joka koskee Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden liiketoimintaa. Kaupan toteutumisen jälkeen CSSC:n omistusosuus on 70% ja Wärtsilän 30%. Kaupan loppuunsaattamisen edellytyksenä ovat asianmukaiset viranomaishyväksynnät, joiden odotetaan tulevan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kaksitahtiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn taloudellinen vaikutus riippuu kauppojen loppuunsaattamisen ajoituksesta ja tietyistä asiaan liittyvistä prosesseista. Taloudellinen vaikutus Wärtsilän jatkuviin toimintoihin on positiivinen.
Kolmannesta neljänneksestä 2014 lähtien kaksitahtiliiketoiminta luokitellaan lopetetuiksi toiminnoiksi. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin liittyvät velat esitetään omilla riveillään lyhennetyssä taseessa. Lyhennetyn tuloslaskelman ja muiden siihen liittyvien erien vertailuluvut on oikaistu esittämään lopetetut toiminnot erikseen jatkuvista toiminnoista.
Kaksitahtiliiketoiminnan siirtyessä CSSC:n kanssa perustetulle yhteisyritykselle Wärtsilä luopui elokuussa omistamistaan Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co. Ltd -yhtiön osakkeista. Osakkeiden myyntitappio oli 10 milj. euroa ja se esitetään lopetettujen toimintojen kuluissa.
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Lopetetut toiminnot
Liikevaihto 47 40 48
Osakkeiden myyntitappiot -10
Kulut -71 -67 -85
Liiketulos -34 -27 -37
Tuloverot 5 4 6
Raportointikauden tulos -29 -23 -31
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa -0,15 -0,11 -0,16
Lopetettujen toimintojen tase-erät
MEUR 30.9.2014
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 69
Vaihto-omaisuus 5
Muut saamiset 27
Eläkevastuut -18
Muut velat -33
Nettovarat 50

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?