Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

        

Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden nettotulos 231 246 393
Poistot ja arvonalentumiset 88 94 123
Rahoitustuotot ja -kulut 18 8 19
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut 3 -28 -29
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -20 -15 -22
Tuloverot 73 80 113
Käyttöpääoman muutos -51 -55 60
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 342 331 658
Rahoituserät ja verot -102 -69 -81
Liiketoiminnan rahavirta 240 261 578
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -2 -5 -5
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -60 -75 -122
Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit 14 32 34
Rahavirta muista investoinneista 1 4 14
Investointien rahavirta -47 -44 -79
Rahoituksen rahavirta:
Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta 16 16
Pitkäaikaisten lainojen nostot 100 100 153
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -57 -68 -157
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset -25 -26 -134
Maksetut osingot -211 -201 -202
Rahoituksen rahavirta -192 -179 -324
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 1 39 176
Rahavarat raportointikauden alussa 388 225 225
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 11 -10 -13
Rahavarat raportointikauden lopussa 400 254 388
Lyhennetyn rahavirtalaskelman luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?