Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

        

Lyhennetty tase
MEUR 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 200 1 235 1 235
Aineelliset hyödykkeet 439 440 449
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 87 99 103
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 17 15
Laskennalliset verosaamiset 139 120 128
Muut saamiset 5 18 5
1 887 1 929 1 935
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 387 1 451 1 367
Muut saamiset 1 315 1 396 1 518
Rahavarat 400 254 388
3 102 3 101 3 274
Myytävissä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 101
Varat yhteensä 5 090 5 030 5 209
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 575 1 399 1 508
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 911 1 735 1 844
Määräysvallattomien omistajien osuus 42 40 40
Oma pääoma yhteensä 1 953 1 775 1 884
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 548 581 571
Laskennalliset verovelat 81 90 84
Muut velat 221 231 237
850 903 892
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 131 219 94
Muut velat 2 105 2 134 2 340
2 236 2 352 2 434
Velat yhteensä 3 086 3 255 3 325
Myytävissä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 51
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 090 5 030 5 209
Lyhennetyn taseen luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?