Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

Lyhennetty tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 3 230 3 203 4 607
Liiketoiminnan muut tuotot 34 43 65
Kulut -2 846 -2 838 -4 042
Poistot ja arvonalentumiset -85 -92 -120
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 22 19 28
Liiketulos 356 336 537
Rahoitustuotot ja -kulut -18 -8 -19
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25 25
Tulos ennen veroja 338 353 544
Tuloverot -78 -84 -119
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista 259 269 425
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista -29 -23 -31
Raportointikauden nettotulos 231 246 393
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 228 244 391
Määräysvallattomat omistajat 2 2 3
231 246 393
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 1,31 1,36 2,15
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa -0,15 -0,11 -0,16
Tulos/osake, euroa 1,16 1,24 1,98

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?