Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Markkinanäkymät

Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailmantalouden kehitystä. Vuoden 2014 vaikean markkinatilanteen ja vuoden 2015 BKT-ennusteiden perusteella maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina. Tilaukset keskittyvät edelleen kehittyville markkinoille ja maihin, jotka hyötyvät vahvasta Yhdysvaltain dollarista. Öljyyn ja kaasuun perustuvissa talouksissa matalat öljyn hinnat voivat vaikuttaa uuden voimantuotantokapasiteetin investointeihin. OECD-maissa kysyntää lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoille ovat varovaiset markkinoiden epävarmuustekijöiden vuoksi. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen kysyntään perinteisillä kauppalaivamarkkinoilla. Yhä nuorempien alusten romuttaminen ja aluskannan kasvun tasoittuminen tukevat rahtimarkkinoiden asteittaista elpymistä. Heikon öljyn hinnan odotetaan vaikuttavan sijoituksiin öljyn etsinnässä ja öljykenttien kehityksessä, mikä rajoittaa offshore-alusten kysyntää. Muilla alusmarkkinoilla alhaisemmat polttoainekustannukset voivat vaikuttaa myönteisesti laivanomistajien käyttökustannuksiin. Kaasunkuljetusalusten näkymät ovat yhä myönteiset, vaikka vuoden 2014 korkeiden tilausmäärien odotetaan normalisoituvan. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä, mikä lisää kiinnostusta ympäristöratkaisuihin ja kaasun laajempaan käyttöön merenkulun polttoaineena.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Tietyillä alueilla on nähtävissä kiinnostavaa kehitystä. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu tasapainottaa vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaiva-asiakkaiden pyrkimystä alentaa käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat osoittavat kiinnostusta huoltosopimuksia kohtaan. Maantieteellisestä näkökulmasta voimalaitoshuollon kysyntä tukee Lähi-idän ja Afrikan myönteisiä näkymiä.

Wärtsilän näkymät vuodelle 2015

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisällä L-3 Marine Systems Internationalin yritysoston vaikutusta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?