Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Tilauskertymä

Neljännen neljänneksen tilauskertymä

Wärtsilän vuoden 2014 neljännen neljänneksen tilauskertymä kasvoi yhteensä 14% 1.522 milj. euroon (1.334). Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 16% (1.309 milj. euroa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 0,98 (0,95).

Power Plants -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 501 milj. euroa (409), 23% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 31% (383 milj. euroa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilältä tilattiin 120 MW:n voimalaitos Omaniin sekä yksitoista yhteenlasketulta kapasiteetiltaan 314 MW:n teollisuuden voimalaitosta venäläiselle EUROCEMENT-konsernille. Muita tärkeitä tilauksia tuli Panamasta ja Yhdysvalloista. Joulukuussa Wärtsilä sai aloitusluvan Tornion nesteytetyn maakaasun terminaaliprojektille, josta tiedotettiin aiemmin vuoden aikana.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 460 milj. euroa (468) neljännellä neljänneksellä, laskua oli 2% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä pysyi tasaisena (463 milj. euroa vuoden kolmannella neljänneksellä). Kaikki segmentit tukivat tilauskertymän kehitystä. Offshore-segmentillä Wärtsilä sai tilauksen toimittaa integroidut ratkaisut kuuden ankkurinkäsittely-, hinaus- ja huoltoaluksen sarjaan, jotka rakennetaan tanskalaiselle Maersk Supply Service A/S:lle. Toimitus kattaa täydelliset voimantuotannon kokonaisratkaisut, sähkönjakelu- ja hallintajärjestelmät sekä laivojen automaatio- ja propulsiojärjestelmät. Kaasukäyttöisten alusten merkittäviin tilauksiin lukeutuu integroidut ratkaisut kattava sopimus maailman ensimmäiseen nesteytetyllä maakaasulla kulkevaan nopeakäyntiseen RoPax-lauttaan, joka rakennetaan ruotsalaiselle Rederi AB Gotland -varustamolle. Wärtsilä sai myös tilauksen propulsion ja muun laitteiston suunnittelusta ja toimittamisesta nesteytetyllä maakaasulla toimivaan satamahinaajaan Drydocks World -yhtiölle Dubaihin,Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. Erikoisalussegmentillä Wärtsilä sai moottoritilauksen yhteen maailman suurimmista ruoppaajista, joka rakennetaan kiinalaiselle Jiangsu Haihong Construction Engineering Co.:lle. Ympäristöratkaisut-segmentti sai tilauksia yhteensä 12 (11) rikkipesurin toimittamisesta kuuteen (5) alukseen ja 12 painolastiveden käsittelyjärjestelmän toimittamisesta kuuteen uuteen kuivalastialukseen, jotka rakennetaan Namura- ja Onomichi-telakoilla Japanissa.

Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli yhteensä 561 milj. euroa (457), 23% enemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 21% (463 milj. euroa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä). Kasvu johtui pääasiassa varaosien ja huoltoprojektien kasvaneesta kysynnästä.

Katsauskauden tilauskertymä

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2014 Wärtsilän tilauskertymä oli 5.084 milj. euroa (4.821), kasvua oli 5% edellisvuoteen verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,06 (1,05).

Power Plants -liiketoiminnan katsauskauden tilauskertymä pysyi tasaisena 1.293 milj. eurossa (1.292). Kaasuvoimalaitosten osuus tilauksista MW:eissa mitattuna oli 61%. Aktiviteetti oli korkeaa Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Kohokohtiin kuului Pohjois-Dakotaan menevä tilaus 112 MW:n suuruisesta kuormitushuippuja tasaavasta voimalaitoksesta. Muita suuria tilauksia olivat 140 MW:n voimalaitostilaus Meksikosta ja Wärtsilän ensimmäinen tilaus LNG-tuontiterminaalin kokonaisratkaisusta. Terminaali rakennetaan Tornioon, Pohjois-Suomeen.

Alustilausten hidastumisesta huolimatta Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi katsauskaudella 6% yhteensä 1.746 milj. euroon (1.644). Kaasunkuljetusaluksille tilattiin aktiivisesti kaasunkäsittelyjärjestelmiä ja monipolttoainemoottoreita. Kaasun käyttö merenkulun polttoaineena yleistyy myös muilla alussegmenteillä. Ship Power -strategian mukaisesti Wärtsilä sai useita merkittäviä tilauksia integroitujen ratkaisujen (laivasuunnittelu, propulsiolaitteisto, automaatio ja muu laitteisto) toimittamisesta. Huomionarvoisten tilausten joukossa oli tilaus integroidun ratkaisun toimittamisesta kolmeen erilaisten kaasujen kuljetusalukseen, jotka rakennetaan tanskalaiselle Evergas-varustamolle. Tilaus kattaa rahdinkäsittely- ja kaasunsyöttöjärjestelmän sekä propulsiolaitteiston. Tämä tilaus on jatkoa vuonna 2013 tehdylle kolmen samankaltaisen aluksen sarjan tilaukselle. Tärkeisiin offshore-tilauksiin kuului sopimus neljän uuden porauslautan tukialuksen suunnittelusta ja integroidun ratkaisun toimittamisesta Siem Offshorelle. Asiakkaiden kiinnostus ympäristöratkaisuja kohtaan jatkui. Vuoden 2014 aikana 26 alukseen (17) tilattiin yhteensä 41 rikkipesuria (41). Katsauskauden tilauskertymästä 34% koostui kaasunkuljetussegmentistä, kun taas offshore-segmentin osuus oli 28% ja matkustajalaivasegmentin 16%. Perinteisen kauppalaivasegmentin osuus tilauskertymästä oli 9%, erikoisalusten 6% ja merivoimien 4%. Muiden tilausten osuus oli 2%.

Services-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi katsauskaudella 9% ja oli yhteensä 2.045 milj. euroa (1.885). Katsauskauden aikana allekirjoitettiin useita merkittäviä pitkäaikaisia huoltosopimuksia, jotka kiinnostivat erityisesti kaasukäyttöisten alusten ja risteilyalusten asiakkaita. Huomionarvoisia sopimuksia olivat 36 alusta kattava 10-vuotinen ylläpito- ja teknisen tuen sopimus Royal Caribbean Cruises Ltd:n kanssa sekä 5-vuotinen, 15:tä alusta koskeva tekninen hallinnointisopimus, joka solmittiin kolmen kreikkalaisen nesteytetyn maakaasun kuljetusaluksen omistajan kanssa. Voimalaitoksia koskeviin huoltosopimuksiin kuului Cemec Colombian kanssa uusittu 5-vuotinen käyttö- ja hallinnointisopimus.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 10-12/2014 Oikaistu
10-12/2013
Muutos 1-12/2014 Oikaistu
1-12/2013
Muutos
Power Plants 501 409 23% 1 293 1 292 0%
Ship Power1 460 468 -2% 1 746 1 644 6%
Services 561 457 23% 2 045 1 885 9%
Tilauskertymä yhteensä 1 522 1 334 14% 5 084 4 821 5%
Lopetetut toiminnot 28 18 56% 95 51 87%
1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.
Tilauskertymä Power Plants
MW 10-12/2014 10-12/2013 Muutos 1-12/2014 1-12/2013 Muutos
Öljy 189 90 111% 980 444 121%
Kaasu 584 526 11% 1 509 1 957 -23%
Tilauskertymä yhteensä 773 615 26% 2 489 2 401 4%

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 181 milj. euroa (79). Katsauskaudella tammi-joulukuu 2014 tilauskertymä oli yhteensä 306 milj. euroa (222). Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja niiden tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. Marraskuussa Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd sai Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering -telakalta tilauksen toimittaa 54 monipolttoainemoottoria arktisiin olosuhteisiin tarkoitettuihin nesteytetyn maakaasun kuljetusaluksiin Yamal LNG -projektiin Pohjois-Venäjälle.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?