Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

        

Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR 2014 2013
Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden nettotulos 351 393
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 119 123
Rahoitustuotot ja -kulut 28 19
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut 2 -29
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -24 -22
Tuloverot 99 113
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 574 598
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -52 -64
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 206 -88
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -122 211
Käyttöpääoman muutos 32 60
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 606 658
Rahoituserät ja verot:
Korko- ja muut rahoitustuotot 29 23
Korko- ja muut rahoituskulut -36 -7
Maksetut verot -147 -97
Rahoituserät ja verot -154 -81
Liiketoiminnan rahavirta 452 578
Investointien rahavirta:
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -1
Sijoitukset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -1 -4
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -99 -129
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 14 7
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 16 34
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset -1 13
Saadut osingot 1 1
Investointien rahavirta -71 -79
Rahavirta investointien jälkeen 381 499
Rahoituksen rahavirta:
Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta 16
Pitkäaikaisten lainojen nostot 100 153
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -81 -157
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -18 -135
Maksetut osingot -211 -202
Rahoituksen rahavirta -210 -324
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 172 176
Rahavarat tilikauden alussa 388 225
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 12 -13
Lopetettujen toimintojen nettorahavirta 1
Rahavarat tilikauden lopussa 571 388
Konsernin rahavirtalaskelman luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?