Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

        

Konsernin tase, varat
MEUR 31.12.2014 31.12.2013
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 909 914
Aineettomat hyödykkeet 271 321
Aineelliset hyödykkeet 421 434
Sijoituskiinteistöt 14 15
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 90 103
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 15
Korolliset sijoitukset 1 1
Laskennalliset verosaamiset 144 128
Myyntisaamiset 15
Muut saamiset 4 5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 884 1 935
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 156 1 367
Korolliset saamiset 1 1
Myyntisaamiset 1 186 1 146
Verosaamiset 42 33
Muut saamiset 338 339
Rahavarat 571 388
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 294 3 274
Myytävänä olevat omaisuuserät 102
Varat yhteensä 5 280 5 209
Konsernin tase, oma pääoma ja velat
MEUR 31.12.2014 31.12.2013
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Muuntoerot -30 -85
Arvonmuutosrahasto -66 -13
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -65 -43
Kertyneet voittovarat 1 726 1 587
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 960 1 844
Määräysvallattomien omistajien osuus 45 40
Oma pääoma yhteensä 2 005 1 884
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 537 571
Laskennalliset verovelat 64 84
Eläkevelvoitteet 100 107
Varaukset 51 40
Saadut ennakot 77 86
Muut velat 2 4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 832 892
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 129 94
Varaukset 242 204
Saadut ennakot 596 827
Ostovelat 436 375
Verovelat 51 81
Muut velat 934 853
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 388 2 434
Velat yhteensä 3 220 3 325
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 280 5 209
Konsernin taseen vertailukauden luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?