Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Konsernin tuloslaskelma
Oikaistu
MEUR 2014 2013
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 4 779 4 607
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -240 190
Valmistus omaan käyttöön 14 12
Liiketoiminnan muut tuotot 52 65
Materiaalit ja palvelut -2 392 -2 658
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 113 -1 073
Poistot ja arvonalentumiset -115 -120
Liiketoiminnan muut kulut -489 -513
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 26 28
Liiketulos 522 537
Osinkotuotot 1 1
Korkotuotot 4 3
Muut rahoitustuotot 8 15
Korkokulut -13 -17
Muut rahoituskulut -27 -22
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25
Tulos ennen veroja 494 544
Tuloverot -106 -119
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 389 425
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -37 -31
Tilikauden nettotulos 351 393
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 347 391
Määräysvallattomat omistajat 5 3
351 393
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 1,95 2,15
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa -0,19 -0,16
Tulos/osake, euroa 1,76 1,98

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?