Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

         

Laaja tuloslaskelma
MEUR 2014 2013
Tilikauden nettotulos 351 393
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -29 -9
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 4 -1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -25 -10
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 56 -72
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 4
Myytävissä olevat rahoitusvarat
arvonmuutokset 1
siirretty tuloslaskelmaan -25
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset -85 -22
siirretty tuloslaskelmaan 12 -2
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Myytävissä olevat rahoitusvarat
siirretty tuloslaskelmaan 6
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset 24 7
siirretty tuloslaskelmaan -4 1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 5 -107
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -20 -117
Tilikauden laaja tulos yhteensä 332 276
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 323 275
Määräysvallattomat omistajat 9 2
332 276
Laajan tuloslaskelman luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?