Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 336 61 -12 21 -34 1 393 1 766 26 1 791
Muuntoerot -73 -73 -1 -74
Myytävissä olevien rahoitusvarojen
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen 1 1 1
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä -19 -19 -19
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -14 -14 -14
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä -2 -2 -2
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -9 -9 -9
Laajan tuloksen erät -73 -34 -9 -116 -1 -117
Tilikauden tulos 391 391 3 393
Tilikauden laaja tulos yhteensä -73 -34 -9 391 275 2 276
Liiketoimet omistajien kanssa
Maksetut osingot -197 -197 -4 -201
Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta 16 16
Oma pääoma 31.12.2013 336 61 -85 -13 -43 1 587 1 844 40 1 884
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 1 844 40 1 884
Muuntoerot 56 56 4 59
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -61 -61 -61
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 8 8 8
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -22 -22 -22
Muut muutokset -4 -4 -4
Laajan tuloksen erät 56 -53 -22 -4 -23 4 -20
Tilikauden tulos 347 347 5 351
Tilikauden laaja tulos yhteensä 56 -53 -22 343 323 9 332
Liiketoimet omistajien kanssa
Maksetut osingot -207 -207 -3 -210
Oma pääoma 31.12.2014 336 61 -30 -66 -65 1 723 1 960 45 2 005
Laskelma oman pääoman muutoksista sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?