Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2014

        

Lopetetut toiminnot
Heinäkuussa Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) allekirjoittivat yhteisyrityssopimuksen, joka perustuu Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden liiketoimintaan. Winterthur Gas & Diesel Ltd (WinGD) -yhteisyritys on saanut asianmukaiset viranomaishyväksynnät ja kauppa saatettiin loppuun tammikuussa 2015. Wärtsilän omistusosuus yhteisyrityksestä on 30%, ja kaupan arvo on noin 46 milj. euroa.

Elokuussa Wärtsilä luopui omistamistaan osakkeista Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co Ltd -yhtiössä. Yhteisyritys perustettiin valmistamaan suuria kaksitahtimoottoreita. Wärtsilä myi osuutensa yhteisyrityksen enemmistöosakkaalle Qingdao Qiyao Linshan Power Development Co Ltd -yhtiölle, joka on China Shipbuilding Industry Corporationin täysin omistama yhtiö. Kaupan arvo ei ollut merkittävä. Osakkeiden myyntitappio oli 10 milj. euroa, joka esitetään lopetettujen toimintojen kuluissa.
Kolmannesta neljänneksestä 2014 lähtien kaksitahtiliiketoiminta on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin liittyvät velat esitetään omilla riveillään taseessa. Tuloslaskelman ja muiden siihen liittyvien erien vertailuluvut on oikaistu esittämään lopetetut toiminnot erikseen jatkuvista toiminnoista. Kaksitahtiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn vaikutus Wärtsilän jatkuviin toimintoihin on positiivinen.
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista
MEUR 2014 2013
Lopetetut toiminnot
Liikevaihto 60 48
Kulut -95 -85
Total -35 -37
Osakkeiden myyntitappiot -10
Liiketulos -44 -37
Tuloverot 7 6
Tilikauden tulos -37 -31
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa -0,19 -0,16
Lopetettujen toimintojen tase-erät
MEUR 31.12.2014
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 70
Vaihto-omaisuus 3
Muut saamiset 29
Eläkevastuut -30
Muut velat -25
Nettovarat 47
Lopetettujen toimintojen rahavirta
MEUR 2014
Liiketoiminnan rahavirta -38
Investointien rahavirta -16
Rahoituksen rahavirta 56
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 1

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?