Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2015

Markkinanäkymät

Vuoden 2014 vaikean markkinatilanteen ja vuoden 2015 BKT-ennusteiden perusteella maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina. Tästä huolimatta kiinnostus joustavalle kaasuun perustuvalle voimantuotannolle jatkuu. Uusiutuvien voimanlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman käyttö kasvaa monessa maassa. Tämä vaatii joustavia ratkaisuja tasoittamaan sähköverkon vaihteluita. OECD-maissa hidas talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten kysyntää. Markkinoilla on kuitenkin nähtävissä patoutunutta kysyntää asiakkaiden odottaessa uuden sähkömarkkinasääntelyn voimaantuloa. Lisäksi siirtyminen CO2-neutraaliin sähköntuotantoon ja siitä johtuva vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen suosii joustavaa ja tehokasta voimantuotantoa. Kehittyvillä markkinoilla BKT-kasvu tukee edelleen voimantuotantokapasiteetin investointeja. 

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoilla jatkuvat varovaisina offshore- ja kuivalastisegmenttien heikompien markkinaolosuhteiden vuoksi. Öljyn matalan hinnan odotetaan yhä vaikuttavan sijoituksiin öljyn etsinnässä ja öljykenttien kehityksessä, mikä rajoittaa porausalusten ja tukialusten kysyntää offshore-alalla. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen kysyntään perinteisillä kauppalaivamarkkinoilla. Alusten lisääntynyt romuttaminen ja aluskannan kasvun tasoittuminen tukevat kuitenkin rahtimarkkinoiden asteittaista elpymistä. Öljyn hintojen lasku luo mahdollisuuksia öljytankkeri- ja konttialusmarkkinoilla, sillä pienentyneiden polttoainekustannusten odotetaan vaikuttavan myönteisesti laivanomistajien käyttökustannuksiin. Kaasualusmarkkinoilla tunnelmat pysyvät hyvällä tasolla vaikka aktiviteetin odotetaan normalisoituvan vuoden 2014 korkealta tasolta. Matkustajalaivojen myönteisiä näkymiä tukevat markkinoiden uudet tulokkaat, aluskannan uudistus ja lisääntynyt matkustajaliikenne Aasiassa. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä, mikä lisää kiinnostusta ympäristöratkaisuihin ja kaasun laajempaan käyttöön polttoaineena merenkulussa.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat varovaisen myönteiset. Kasvumahdollisuuksia on nähtävissä valituilla alueilla. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu tasapainottaa vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa epävarmuutta. Viimeaikainen öljyn hinnan kehitys on vaikuttanut myönteisesti käyttökustannuksiin, minkä odotetaan kasvattavan öljykäyttöisen laitteiston huoltokysyntää. Näkymät offshore-alalla ovat varovaiset öljyn hinnan laskun vuoksi. Viime vuosien kasvu offshore-laitekannassa tasoittaa kuitenkin osittain mahdollista laskua huoltovolyymeissä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat osoittavat kiinnostusta pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.