Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

      

Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR 1–3/2015 1–3/2014 2014
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden nettotulos 86 63 351
Poistot ja arvonalentumiset 29 29 119
Rahoitustuotot ja -kulut 18 3 28
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -25 -2 2
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -2 -9 -24
Tuloverot 18 18 99
Käyttöpääoman muutos -71 32 32
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 53 135 606
Rahoituserät ja verot -16 -24 -154
Liiketoiminnan rahavirta 37 111 452
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -1 -2
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -17 -14 -83
Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit 15
Lopetettujen toimintojen myynti rahavaroilla vähennettynä 44
Rahavirta muista investoinneista 1
Investointien rahavirta 28 -15 -71
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 100
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -32 -26 -81
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset -10 -6 -18
Maksetut osingot -231 -209 -211
Rahoituksen rahavirta -272 -241 -210
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -208 -145 172
Rahavarat raportointikauden alussa 571 388 388
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 17 -1 12
Lopetettujen toimintojen nettorahavirta 1
Rahavarat raportointikauden lopussa 382 242 571
Lyhennetty rahavirtalaskelma sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.