Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Markkinanäkymät

Vuoden 2014 markkinatilanteen ja vuoden 2015 BKT-ennusteiden perusteella maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina. Vaikka kehittyvien markkinoiden talouskehitys on ollut odotettua hitaampaa, tukee sähkön kysynnän kasvu voimalaitosinvestointeja. OECD-maissa hidas talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten kysyntää. Kaasun alhaiset hinnat vahvistavat kysyntää Yhdysvalloissa. Hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon megatrendi on selkeästi nähtävissä. Uusiutuvien, epäsäännöllisten voimanlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman käyttö kasvaa monessa maassa, mikä vaatii joustavia ratkaisuja tasoittamaan sähköverkon vaihteluita.

Näkymät merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoilla ovat haastavat. Öljyn matalan hinnan odotetaan yhä vaikuttavan öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin, mikä rajoittaa porausalusten ja tukialusten kysyntää offshore-alalla. Ylikapasiteetti vaikuttaa kysyntään etenkin kuivalasti- ja offshore-markkinoilla. Alusten lisääntynyt romuttaminen ja aluskannan kasvun tasoittuminen tukevat kuitenkin laivanrakennuksen markkinoiden asteittaista elpymistä. Kaasunkuljetusalusmarkkinoilla tunnelmat pysyvät hyvällä tasolla, vaikka aktiviteetin odotetaan normalisoituvan vuoden 2014 korkealta tasolta. Matkustajalaivojen myönteisiä näkymiä tukevat markkinoiden uudet tulokkaat, aluskannan uudistus ja lisääntynyt matkustajaliikenne Aasiassa. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä, mikä lisää kiinnostusta ympäristöratkaisuihin ja kaasun laajempaan käyttöön polttoaineena merenkulussa.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Kasvumahdollisuuksia on nähtävissä valituilla alueilla. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu tasapainottaa vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa epävarmuutta. Viimeaikainen öljyn hinnan kehitys on vaikuttanut myönteisesti käyttökustannuksiin, minkä odotetaan kasvattavan öljykäyttöisen laitteiston huoltokysyntää. Toisaalta öljyn hinnan lasku on heikentänyt huoltonäkymiä tietyillä offshore-markkinoilla. Viime vuosien kasvu offshore-laitekannassa tasoittaa kuitenkin osittain mahdollista laskua huoltovolyymeissä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat osoittavat kiinnostusta pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.