Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

      

Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR 1–6/2015 1–6/2014 2014
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden nettotulos 195 146 351
Poistot ja arvonalentumiset 59 58 119
Rahoitustuotot ja -kulut 15 6 28
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -25 -3 2
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -7 -12 -24
Tuloverot 49 44 99
Käyttöpääoman muutos -164 -6 32
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 122 233 606
Rahoituserät ja verot -38 -61 -154
Liiketoiminnan rahavirta 84 172 452
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -262 -1 -2
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -32 -37 -83
Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit 15
Lopetettujen toimintojen myynti rahavaroilla vähennettynä 44
Investointien rahavirta -250 -37 -71
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 100 100
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -81 -57 -81
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset 171 -12 -18
Maksetut osingot -237 -210 -211
Rahoituksen rahavirta -148 -179 -210
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -314 -44 172
Rahavarat raportointikauden alussa 571 388 388
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 11 1 12
Lopetettujen toimintojen nettorahavirta 1
Rahavarat raportointikauden lopussa 269 345 571
Lyhennetty rahavirtalaskelma sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.