Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

       

Yrityshankinnat
L-3 Marine Systems International
31.5.2015 Wärtsilä hankki L-3 Marine Systems Internationalin (MSI) New Yorkin pörssiin listatulta L-3 Communications Holdings Inc. -yhtiöltä. Alustava vastike on 298 milj. euroa.
MSI:llä on kattavaa kokemusta automaatio-, navigointi- ja sähköjärjestelmien, dynaamisen paikannusteknologian sekä kaikuluotaimilla toteutettavan vedenalaisen viestintäteknologian toimittamisesta monille eri alustyypeille ja offshore-installaatioille. Wärtsilän vahvaa asemaa toiminnan tehokkuutta parantavien teknologioiden kehittämisessä vahvistetaan edelleen lisäämällä siihen MSI:n monipuoliset valmiudet.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät MSI:lle maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Alustava vastike MEUR
Hankintameno 298
Kokonaishankintameno 298
Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 298
Hankitut rahavarat -36
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 262
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 132
Aineelliset hyödykkeet 8
Vaihto-omaisuus 129
Myyntisaamiset ja muut saamiset 68
Laskennalliset verosaamiset 19
Rahavarat 36
Varat yhteensä 392
Varaukset 33
Eläkevelvoitteet 58
Ostovelat ja muut velat 122
Laskennallinen verovelka 43
Velat yhteensä 255
Nettovarallisuus yhteensä 136
Alustava liikearvo 161
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 132 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 68 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
161 milj. euron alustava liikearvo heijastaa merenkulun sähkö- ja automaatiojärjestelmien osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Wärtsilä odottaa, että uusi yksikkö pystyy luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantamaan asiakkaidensa toiminnan tehokkuutta. MSI:stä kirjattu liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Vuonna 2015 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 1 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät lyhennetyssä tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankintaan liittyvät kokonaiskustannukset ovat 4 milj. euroa.
Kesäkuun osalta MSI:n vaikutus konsernin tilauskertymään oli 41 milj. euroa ja liikevaihtoon 30 milj. euroa. Vaikutus liiketulokseen ei ollut merkittävä. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2015, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 2.385 milj. euroa. Vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2015.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.