Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

     

Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR 1–9/2015 1–9/2014 2014
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden nettotulos 292 231 351
Poistot ja arvonalentumiset 91 88 119
Rahoitustuotot ja -kulut 31 18 28
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -25 3 2
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -12 -20 -24
Tuloverot 84 73 99
Käyttöpääoman muutos -301 -51 32
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 161 342 606
Rahoituserät ja verot -83 -102 -154
Liiketoiminnan rahavirta 78 240 452
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -262 -2 -2
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -45 -60 -83
Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit 14 15
Lopetettujen toimintojen myynti rahavaroilla vähennettynä 44
Rahavirta muista investoinneista 1
Investointien rahavirta -263 -47 -71
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 51 100 100
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -97 -57 -81
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset 143 -25 -18
Maksetut osingot -238 -211 -211
Rahoituksen rahavirta -141 -192 -210
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -326 1 172
Rahavarat raportointikauden alussa 571 388 388
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 5 11 12
Lopetettujen toimintojen nettorahavirta 1
Rahavarat raportointikauden lopussa 250 400 571

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.