Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Voimantuotannon markkinoilla pääasiallinen kysynnän kehitystä uhkaava riski on hidas päätöksenteko alueilla, joiden talouskasvu on olematonta tai rajoittunutta. Geopoliittiset jännitteet ja merkittävät valuuttakurssimuutokset voivat hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa. Öljyn matala hinta vaikuttaa yhä kansallisen infrastruktuurin kehityshankkeisiin öljyyn ja kaasuun perustuvissa talouksissa, etenkin Lähi-idässä ja Venäjällä. Vaikka öljyn tuontimaat hyötyvät matalasta öljyn hinnasta, voimalaitosinvestointipäätökset perustuvat polttoaineen pitkän aikavälin hinta-arvioihin eivätkä lyhytaikaisiin hintaheilahteluihin. Perushyödykkeiden hinta ja kysynnän kehitys vaikuttaa teollisuusasiakkaiden investointipäätöksiin. Moottorivalmistajien aiheuttama kilpailu luo edelleen hinnoittelupaineita.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava. Maailmantalouden lyhyen aikavälin heikot kehitysnäkymät, ylikapasiteetti ja rahtitonniston alhainen kysyntä estävät perinteisiä merenkulkumarkkinoita elpymästä. Öljyn matala hinta, öljyn ja kaasun ylitarjonta sekä öljy-yhtiöiden supistuneet investoinnit rajoittavat yhä offshore-investointeja. Laivanrakennuksen hintojen lasku voi kohdistaa painetta telakoiden alihankkijoiden hinnoitteluun. Laivanomistajat neuvottelevat olemassa olevien sopimusten toimitusaikojen pidentämisestä, mikä on riski telakoiden tilauskirjoille. Peruutusriski vaikuttaa rajallisemmalta.

Services-liiketoiminnassa kysynnän kehitystä uhkaavat pääasiassa maailmantalouden hidas kehitys ja tiettyjen alueiden poliittinen epävakaus. Haastavat olosuhteet tietyillä merenkulun markkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat pääasiassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.