Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR 2015 2014
Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden nettotulos 451 351
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 124 119
Rahoitustuotot ja -kulut 34 28
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -27 2
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -17 -24
Tuloverot 124 99
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 688 574
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -193 -52
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 79 206
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -229 -122
Käyttöpääoman muutos -343 32
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 346 606
Rahoituserät ja verot:
Korko- ja muut rahoitustuotot 45 29
Korko- ja muut rahoituskulut -29 -36
Maksetut verot -108 -147
Rahoituserät ja verot -91 -154
Liiketoiminnan rahavirta 255 452
Investointien rahavirta:
Yrityshankinnat -258
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -9
Sijoitukset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -1
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -79 -99
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 13 14
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 1 16
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset -1
Lopetettujen toimintojen myynti rahavaroilla vähennettynä 44
Saadut osingot 1
Investointien rahavirta -288 -71
Rahavirta investointien jälkeen -33 381
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 50 100
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -112 -81
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -16
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) 110 -18
Maksetut osingot -242 -211
Rahoituksen rahavirta -210 -210
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -243 172
Rahavarat tilikauden alussa 571 388
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 5 12
Lopetettujen toimintojen nettorahavirta 1
Rahavarat tilikauden lopussa 334 571

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.