Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernin tase, varat
MEUR 31.12.2015 31.12.2014
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 103 909
Aineettomat hyödykkeet 361 271
Aineelliset hyödykkeet 418 421
Sijoituskiinteistöt 13 14
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 89 90
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 16
Korolliset sijoitukset 17 1
Laskennalliset verosaamiset 157 144
Myyntisaamiset 14 15
Muut saamiset 28 4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 215 1 884
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 200 1 156
Korolliset saamiset 1
Myyntisaamiset 1 394 1 186
Verosaamiset 51 42
Muut saamiset 396 338
Rahavarat 334 571
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 374 3 294
Myytävänä olevat omaisuuserät 102
Varat yhteensä 5 589 5 280
Konsernin tase, oma pääoma ja velat
MEUR 31.12.2015 31.12.2014
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Muuntoerot -6 -30
Arvonmuutosrahasto -70 -66
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -36 -65
Kertyneet voittovarat 1 916 1 723
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 201 1 960
Määräysvallattomien omistajien osuus 41 45
Oma pääoma yhteensä 2 242 2 005
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 492 537
Laskennalliset verovelat 102 64
Eläkevelvoitteet 161 100
Varaukset 46 51
Saadut ennakot 77 77
Muut velat 2 2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 880 832
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 232 129
Varaukset 223 242
Saadut ennakot 487 596
Ostovelat 510 436
Verovelat 82 51
Muut velat 933 934
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 467 2 388
Velat yhteensä 3 347 3 220
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 589 5 280

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.