Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Yrityshankinnat
L-3 Marine Systems International
31.5.2015 Wärtsilä hankki L-3 Marine Systems Internationalin (MSI) New Yorkin pörssiin listatulta L-3 Communications Holdings Inc. -yhtiöltä. Alustava vastike on 293 milj. euroa.
MSI:llä on kattavaa kokemusta automaatio-, navigointi- ja sähköjärjestelmien, dynaamisen paikannusteknologian sekä kaikuluotaimilla toteutettavan vedenalaisen viestintäteknologian toimittamisesta monille eri alustyypeille ja offshore-installaatioille. Wärtsilän vahvaa asemaa toiminnan tehokkuutta parantavien teknologioiden kehittämisessä vahvistetaan edelleen lisäämällä siihen MSI:n monipuoliset valmiudet.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät MSI:lle maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Alustava vastike MEUR
Hankintameno 293
Kokonaishankintameno 293
Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 293
Hankitut rahavarat -36
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 258
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 132
Aineelliset hyödykkeet 8
Vaihto-omaisuus 129
Myyntisaamiset ja muut saamiset 70
Laskennalliset verosaamiset 23
Rahavarat 36
Varat yhteensä 398
Varaukset 19
Eläkevelvoitteet 65
Ostovelat ja muut velat 146
Laskennallinen verovelka 46
Varaukset ja velat yhteensä 277
Nettovarallisuus yhteensä 121
Alustava liikearvo 172
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 132 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 70 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
172 milj. euron alustava liikearvo heijastaa merenkulun sähkö- ja automaatiojärjestelmien osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Wärtsilä odottaa, että uusi yksikkö pystyy luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantamaan asiakkaidensa toiminnan tehokkuutta. MSI:stä kirjattu liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Vuonna 2015 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 2 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankintaan liittyvät kokonaiskustannukset ovat 4 milj. euroa.
Kesä-joulukuun osalta MSI:n vaikutus konsernin tilauskertymään oli 264 milj. euroa ja liikevaihtoon 263 milj. euroa. Vaikutus liiketulokseen oli 14 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2015, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 5.197 milj. euroa. Vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2015.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.