Sulje

Toimitusketjun hallinta

Tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on merkittävä rooli Wärtsilän toimitusprosesseissa. Pyrimme tiiviisiin ja erinomaisiin suhteisiin tärkeimpien toimittajiemme kanssa, niin että molemmat osapuolet ymmärtävät hyvin toisiaan ja noudattavat tiukkoja vaatimuksiamme niin prosessien kuin tuotteidenkin suhteen. Taloudellisen hyödyn lisäksi toimiva kumppanuus tukee tiedon jakamista ja rakentaa innovatiivista toimintaympäristöä, joka integroi strategiset toimittajat entistä vahvemmin Wärtsilän arvoketjuun. Suurin osa Wärtsilän yli 25.000 aktiivisesta alihankkijasta toimii Euroopassa, jossa ovat myös isoimmat tuotantoyksikkömme. Panostamme jatkuvasti vahvan toimitusketjuverkoston kehittämiseen myös Aasiassa.

Wärtsilällä on vakioprosessit toimittajien valintaan, vaatimusten määrittelyyn ja toimitussuhteen kehittämiseen. Tarjoamme toimittajillemme yhteistyökumppanuutta, joka vahvistaa molempien osapuolien kilpailukykyä. Kumppanuuden edellytys on avoin ja jatkuva vuorovaikutus. Kumppanuusajattelu pätee myös Wärtsilän tutkimus- ja kehitystyöhön, jossa toimimme usein yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja keskeisten toimittajiemme kanssa.

Wärtsilä asettaa toimittajilleen sekä yleisiä odotuksia että laatuun, tuotteisiin, ympäristönsuojeluun, työterveyteen ja -turvallisuuteen, sosiaaliseen vastuuseen ja lainsäädännön noudattamiseen liittyviä vaatimuksia. Nämä vaatimukset sisältyvät vakiotoimitussopimuksiin. Toimittajat ovat vastuussa myös asianmukaisten lakien ja määräysten noudattamisesta. Wärtsilä seuraa erilaisten suorituskykymittareiden ja auditointien avulla, että keskeiset toimittajat noudattavat näitä vaatimuksia. Hyväksytyn toimittajan aseman saavuttaminen edellyttää asetettujen vaatimusten noudattamista.

Wärtsilä arvioi avaintoimittajiaan ja hoitaa suhteitaan näihin toimittajien hallintajärjestelmän avulla. Wärtsilä järjestää säännöllisesti toimittaja-arviointeja, jotka jakautuvat kolmeen luokkaan: alkutarkastukset, auditoinnit ja katselmukset. Alkutarkastuksissa Wärtsilä arvioi potentiaaliset uudet toimittajat ennen yhteistyön aloittamista. Auditointeja tehdään kriittisten komponenttien uusille toimittajille sekä toimittajille, joiden suorituskyvyssä on havaittu puutteita Wärtsilän vaatimuksiin nähden. Katselmointeja järjestetään poikkeamien havaitsemiseksi ja selvittämiseksi.

Toimittajat luokitellaan toimittaja-arviointien yhteydessä Wärtsilän toimittajavaatimusten perusteella. Luokittelussa hyödynnetään monenlaisia tietolähteitä, esimerkiksi esivalintakyselyjä, toimittajien kanssa käytyjä keskusteluja ja/tai suoritettuja auditointeja. Luokituksen perusteella toimittaja voidaan hyväksyä, hyväksyä tietyin rajoituksin tai huomautuksin tai hylätä. Vuonna 2016 luokiteltiin 132 toimittajaa, joilla ei ollut voimassa olevaa luokitusta, ja 85 toimittajan luokitus uusittiin (kolmeksi vuodeksi). Vuoden 2016 loppuun mennessä Wärtsilä luokitteli 658 tärkeintä toimittajaa (yhteensä 1.060:stä), mikä vastaa 96% avaintoimittajien ostovolyymistä. Yhteensä luokiteltuja toimittajia oli 2.225, mikä vastaa 66,7% Wärtsilän kokonaisostovolyymista.

Luokitus on osa Wärtsilä Supply Managementin (WSM) neljännesvuosittain suorittamia toimittajakatselmuksia. Luokitus tarkistetaan säännöllisesti samoin kuin toteutettujen auditointien tulokset.

Vuonna 2016 hylättiin 28 toimittajaa, jotka eivät täyttäneet Wärtsilän vaatimuksia; näistä 19 tapauksessa syynä olivat yritysvastuun puutteet.

Wärtsilällä on asettanut toimittajilleen selkeät lainsäädännön noudattamista, ympäristö-, laatu-, työterveys- ja työturvallisuusasioiden hoitoa sekä sosiaalista vastuuta koskevat odotukset, joiden täyttymistä myös seurataan. Wärtsilä kehittää johdonmukaisesti hankintojen hallintajärjestelmää.

Vuonna 2017 Wärtsilä käynnistää riskilähtöisen uusien toimittajien arviointi- ja hallintajärjestelmän, joka laajenee vuonna 2018 myös vanhoihin toimittajiin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.