Sulje

Ohjaavat periaatteet

Wärtsilän toimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittelevät koko henkilöstöä sitovat säännöt ja ohjaavat Wärtsilän liiketoiminnan vastuullisuutta koskevia päätöksiä. Toimintaperiaatteiden keskeisiä osa-alueita ovat mm. lainsäädännön noudattaminen, toiminnan läpinäkyvyys ja jatkuva sidosryhmädialogi, ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen, oikeudenmukaiset työsuhdekäytännöt, korruption ja petosten torjunta sekä tietoturva.

Wärtsilä soveltaa toimintaperiaatteitaan aktiivisesti, edistää niiden täytäntöönpanoa tehokkaalla henkilöstölle suunnatulla viestinnällä ja valvoo sisäisesti periaatteiden noudattamista. Toimittajien ja liikekumppaneiden edellytetään olennaisena ja kiinteänä osana Wärtsilän kokonaisarvoketjua noudattavan samoja korkeita juridisia ja eettisiä normeja sekä liiketapoja kuin Wärtsilä itsekin noudattaa. Wärtsilä varmistaa toimintaperiaatteidensa soveltamista valvomalla toimittajiensa ja liikekumppaneidensa toimintaa.

fin_Code_of_Conduct_implementation.svg

Toimintaperiaatteita täydentävät konsernipolitiikat sekä sitoumus kaiken toiminnan tinkimättömään lainmukaisuuteen ja eettisyyteen. Wärtsilän laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka (QEHS) määrää yhtiön tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten hallinnan periaatteet. Työntekijöiden tasavertaisia mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskeva konsernipolitiikka ohjaa yhtenäisesti kaikkien Wärtsilä-yhtiöiden käytäntöjä, jotka koskevat henkilöstön tasavertaisia mahdollisuuksia, ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, työhyvinvointia, työpaikkakiusaamisen ehkäisyä sekä palkkausta. Wärtsilän konsernikäsikirja sisältää lisäksi mm. korruption torjuntaa, määräystenmukaisuusraportointia ja Wärtsilän alihankinta- ja ostotoimintaa koskevia politiikkoja, joiden tarkoituksena on turvata asianmukaisen lainsäädännön noudattaminen sekä ohjata päivittäistä liiketoimintaa.

Vapaaehtoiset sitoumukset

Wärtsilä liittyi YK:n Global Compact -aloitteeseen vuonna 2009 ja tukee aloitteen kymmentä ihmisoikeus-, työoikeus-, ympäristö- ja antikorruptioperiaatetta. Wärtsilä on sitoutunut sovittamaan strategiansa, yrityskulttuurinsa sekä päivittäisen toimintansa näiden periaatteiden mukaisiksi sekä osallistumaan kestävää kehitystä edistäviin yhteistyöhankkeisiin. Wärtsilä edistää Global Compact -periaatteiden toteutumista vaikutuspiirissään käytännössä omien toimintaperiaatteidensa (Code of Conduct) ja kestävän kehityksen ohjelmien avulla.

Wärtsilä on mukana myös Sustainable Shipping -aloitteessa, johon osallistuvat merenkulkualan suuryritykset pyrkivät parantamaan olennaisesti toimialan toiminnan vastuullisuutta ja kannattavuutta vuoteen 2040 mennessä.

Wärtsilä on edelleen mukana Sustainable Marine Biofuel -hankkeessa, joka pyrkii vauhdittamaan luotettavien, kestävän kehityksen mukaisten, skaalautuvien ja edullisten merenkulun biopolttoaineiden kehitystä.

Wärtsilä on suomalaisen yritysvastuuverkosto FIBS:n monimuotoisuussitoumuksen allekirjoittaja. Wärtsilä allekirjoitti myös vuonna 2008 sopimuksen, jossa Suomen teollisuus vapaaehtoisesti sitoutuu energiatehokkuuden parantamiseen. Wärtsilä North America Inc. sitoutui vuonna 2003 USA:n tulli- ja rajavartiolaitoksen sekä liikemaailman vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen terrorismia vastaan (C-TPAT).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.