Sulje

Sosiaaliset tiedot

Wärtsilä pyrkii tarjoamaan asiakkailleen parasta lisäarvoa ja palvelua kehittämällä jatkuvasti osaamistaan ja työskentelytapojaan. Wärtsilän sosiaalisen vastuun ja henkilöstöstrategian tavoitteena on muuttaa liiketoimintastrategia teoiksi kehittämällä jatkuvasti yhtiön organisaatiota ja osaamista muuttuvien liiketoimintatarpeiden täyttämiseksi.

Tavoitteena on tarmokas, osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka työskentelee innostavissa, mielekkäissä ja etenemismahdollisuuksia tarjoavissa tehtävissä erinomaisten esimiesten johdolla. Annamme tunnustusta hyvistä suorituksista ja kunnioitamme erilaisuutta. Wärtsilä pyrkii tarjoamaan henkilöstölleen, urakoitsijoilleen sekä muille eri puolilla konsernia työskenteleville henkilöille turvalliset työolosuhteet asettamalla toiminnalle korkeat työterveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Hyvän yrityskansalaisuuden peruskiviä ovat aktiivinen yhteistyö, avoin viestintä ja hyvät suhteet sidosryhmiin. Wärtsilän liiketoiminta ja sidosryhmäsuhteet perustuvat yhtiön toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct), joita jokainen Wärtsilän yhtiö ja työntekijä on velvollinen noudattamaan.

Rakennemuutokset vuonna 2016 (G4-13)
Wärtsilä aloitti heinäkuussa 2015 merenkulkualan maailmanlaajuisesti heikosta markkinatilanteesta johtuen Marine Solutions -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn, jonka tuloksena organisaatiosta poistuisi 600 työpaikkaa maailmanlaajuisesti ja näistä noin 160 Suomesta. Wärtsilä toteutti muutokset vuoden 2016 kuluessa.

Huhtikuussa 2016 Wärtsilä ilmoitti lisätoimenpiteistä organisaation sopeuttamiseksi uusien alusten heikentyneeseen markkinatilanteeseen sekä meriteollisuus- ja energiamarkkinoiden vaikeaan kilpailutilanteeseen. Organisaatiomuutosten tuloksena moottorituotannon T&K-toiminta keskitetään Suomeen ja organisaatiosta poistuu noin 550 työpaikkaa.

Täysimääräisesti toteutettuna uudelleenjärjestelyt saavat aikaan arviolta 90 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöjä oli saatu vuoden 2016 lopussa noin 60 miljoonaa euroa. Säätötavoitteiden odotetaan täyttyvän vuoden 2017 loppuun mennessä.

Wärtsilä osti 30.6.2016 Weir-konserniin kuuluneen yrityksen American Hydro Corporation. Wärtsilän näkemyksen mukaan yrityskauppa vahvistaa konsernin asemaa vesivoima- ja teollisuushuolloissa sekä tukee palvelutarjonnan kasvua ja laajentamista uusiutuvan energian alalla, vahvistaen näin Wärtsilän kokonaistarjontaa ja asiakaspalvelua. Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimivalla yrityksellä on tällä hetkellä 241 työntekijää.

Wärtsilä allekirjoitti 30.6.2016 sopimuksen suomalaisen teknologiayritys Eniramin ostosta. Yritys tarjoaa meriteollisuudelle energianhallinta- ja analytiikkaratkaisuja. Yrityksen omistus siirtyi Wärtsilälle 1.7.2016. Eniram-kauppa tukee Wärtsilän kasvua ja vahvistaa yhtiön digitaalista tarjontaa sekä omaa osaamista erityisesti data-analytiikassa, mallinnuksessa sekä suorituskyvyn optimoinnissa. Eniramin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on tytäryhtiöitä Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Saksassa sekä Singaporessa. Eniramilla on maailmanlaajuisesti 89 työntekijää.

Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) sopivat vuonna 2015 voimien yhdistämisestä uuteen yhteisyritykseen, jonka perustana on Wärtsilän kaksitahtimoottoritoiminta. Wärtsilä ja CSSC sopivat kesäkuussa 2016, että Wärtsilän 30 prosentin vähemmistöosuus Winterthur Gas & Diesel (WinGD) -kaksitahtiyhteisyrityksessä siirretään CSSC:lle. Sopimuksen seurauksena CSSC omistaa WinGD:n 100-prosenttisesti. Kaksitahtiliiketoiminta raportoitiin myyntiin saakka lopetettuna toimintana.

Wärtsilä myi 30.6.2016 enemmistöosuutensa Wärtsilä Ship Design Serbiasta yrityksen toimivalle johdolle. Wärtsilä Ship Design Serbialla oli 31 työntekijää.

Wärtsilä sopi syyskuussa 2016 myyvänsä yhtiön taajuusmuuttajaliiketoiminnan Suomessa toimivalle The Switchille. Kauppa lyötiin lukkoon 31.10. Myyty kokonaisuus käsittää Wärtsilän merisovelluksiin suunnitellut keski- ja pienjännitteiset taajuusmuuttajat. Myytyyn omaisuuteen sisältyy yhtiön testauskeskus ja osia valmistuslaitoksista Stordissa, Norjassa. Myydyt toiminnot ovat aiemmin kuuluneet Wärtsilän sähkö- ja automaatioliiketoimintaan (E&A). Hankinnan jälkeen The Switch toimii yhtenä Wärtsilän E&A-liiketoiminnan toimitusketjun partnereista. Myytyjen toimintojen 17 työntekijää siirtyivät Wärtsilältä The Switchin palvelukseen.
Työllistäminen
Henkilöstö vuonna 2016 (G4-10, G4-11, G4-LA1, G4-LA12)
Suoran työllistämisen lisäksi Wärtsilän toimipaikoilla toimi aliurakoitsijoita, joiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus oli 2.876 henkilötyövuotta. Suomen-yksiköiden henkilöstömäärä oli 3.195.

Vuonna 2016 Wärtsilän palveluksesta lähti eri syistä yhteensä noin 2.680 työntekijää ja yhtiöön palkattiin 1.709 työntekijää. Wärtsilän henkilöstön yhteismäärä oli vuoden 2016 lopussa 18.011.
Henkilöstö 2016 2015 2014 2013 2012
Henkilöstön määrä vuoden lopussa 18 011 18 856 17 717 18 663 18 887
Henkilöstö liiketoiminnoittain
Services 10 567 10 592 10 692 10 785 11 163
Marine Solutions 6 074 6 847 5 603 3 612 2 139
Energy Solutions 903 959 978 1 053 932
PowerTech * * * 2 449 3 811
Muut 467 459 444 764 842
Henkilöstö markkina-alueittain
Eurooppa 10 399 10 893 9 633 10 507 10 490
Aasia 4 992 5 297 5 477 5 628 6 084
Amerikka 1 919 1 917 1 840 1 876 1 693
Afrikka 612 656 676 563 533
Muut 89 92 91 89 87
Henkilöstön keski-ikä 41,0 41,0 40,2 39,7 39,4
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet (%) 89 89 88 88 88
Määräaikaiset työsuhteet (%) 11 11 12 12 12
Kokoaikaiset työsuhteet (%) 98 98 98 97 97
Osa-aikaiset työsuhteet (%) 2 2 2 3 3
Henkilöstön vaihtuvuus (irtisanoutuneet, %) 5,3 5,2 6,2 7,7 6,9
Nettotyöllisyysvaikutus -840 -755 -283 -477 -416
*PowerTech yhdistyi Marine Solutions:iin vuonna 2014.
Henkilöstön määrä työsuhteen ja sukupuolen mukaan 2016 Toistaiseksi voimassa olevat Määräaikaiset
Kokonaismäärä 16 569 1 442
Miehiä 14 151 1 226
Naisia 2 418 216
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet koko-/osa-aikaisuuden mukaan 2016 Kokoaikaiset Osa-aikaiset
Kokonaismäärä 16 238 331
Miehiä 14 032 281
Naisia 2 206 50
Kokonaistyövoima henkilöstön ja valvotun ulkopuolisen työvoiman sekä sukupuolen mukaan 2016* Henkilöstö Valvottu ulkopuolinen työvoima
Kokonaismäärä 18 011 1 091
Miehiä 15 377 815
Naisia 2 634 276
* Kokonaistyövoima käsittää Wärtsilän työntekijät ja valvotun ulkopuolisen työvoiman.
Kokonaistyövoima yht. markkina-alueittain vuonna 2016* Henkilöstö
Eurooppa
Miehiä 9 131
Naisia 1 889
Aasia
Miehiä 4 786
Naisia 617
Amerikka
Miehiä 1 643
Naisia 319
Afrikka
Miehiä 632
Naisia 85
* Kokonaistyövoima käsittää Wärtsilän työntekijät ja valvotun ulkopuolisen työvoiman.
Uudet rekrytoinnit 2016 Uudet työsuhteet Aste (%)
Kokonaismäärä 1 709 9,1
Sukupuoli
Miehiä 1 430 8,9
Naisia 279 9,9
Ikäryhmä
< 30 vuotta 643 20,7
30 - 50 vuotta 819 7,0
> 50 vuotta 247 6,0
Markkina-alue
Eurooppa 561 5,1
Aasia 546 10,2
Amerikka 429 22,4
Afrikka 173 25,5
Henkilöstön vaihtuvuus (irtisanoutuneet) 2016 Lukumäärä Aste (%)
Kokonaismäärä 919 5,3
Sukupuoli
Miehiä 782 5,3
Naisia 137 5,3
Ikäryhmä
< 30 vuotta 207 11,1
30 - 50 vuotta 577 5,5
> 50 vuotta 135 3,4
Markkina-alue
Eurooppa 337 3,3
Aasia 387 10,2
Amerikka 97 5,6
Afrikka 98 19,1
Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määrä- tai osa-aikaiselle henkilöstölle (G4-LA2)
Määräaikaisessa ja osapäiväisessä työsuhteessa oleville tarjotaan yleisesti ottaen samat etuudet kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleville. Joissakin maissa oikeus etuuksiin riippuu palvelukuukausista tai -vuosista. Tällaiset erot johtuvat yleensä paikallisen lainsäädännön mukaisista työehtosopimuksista.
Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisirtisanomisaika (G4-LA4)
Wärtsilän vähimmäisirtisanomisaikaa koskevat menettelytavat on kuvattu osiossa Henkilöstökäytännöt.
Työterveys ja -turvallisuus
Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna henkilöstön ja johdon yhteisissä virallisissa työsuojelutoimikunnissa (G4-LA5)
Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia, jotka kehitetään yleensä yhtiöiden johdon ja henkilöstön edustajien muodostamissa työsuojelutoimikunnissa. Työsuojelutoimikunta on 81%:ssa Wärtsilän yhtiöistä, ja toimikuntien toiminnan piirissä on 94% Wärtsilän henkilöstöstä.
Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset (G4-LA6)
Poissaoloihin johtaneiden tapaturmien väheneminen jatkui. Wärtsilän tapaturmaluvut kehittyivät vuonna 2016 myönteisesti: poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuusindeksi oli 9% alempi kuin edellisvuonna. Tapaturmataajuus on laskenut johdonmukaisesti vuodesta 2008 lähtien.

Valitettavasti on todettava, että Wärtsilän toimintaan liittyen sattui urakoitsijan työntekijän kuolemaan johtanut onnettomuus. Miespuolinen autonkuljettaja oli Nigeriassa viemässä henkilöstöä voimalaitokselle, jota Wärtsilä hoitaa käyttö- ja kunnossapitosopimuksen perusteella. Auto kolaroi valtatielle peruuttaneen sementtiauton kanssa, ja kuljettaja sai onnettomuudessa surmansa.
Tapaturmat 2016 2015 2014 2013 2012
Tapaturmat yhteensä 439 461 510 730 742
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, vähintään 1 päivä, yhteensä 147 157 168 199 238
Poissaoloon johtaneet tapaturmat – töissä 95 104 130 162 194
Poissaoloon johtaneet tapaturmat – työmatkaliikenne 52 53 38 37 44
Poissaoloon johtaneita tapaturmia/miljoona työtuntia 2,6 2,8 3,5 4,4 5,5
Poissaolotaajuus
Sairauspoissaolot (% tehdyistä työtunneista) 2,2 1,9 2,0 2,1 2,0
Tapaturmien aiheuttamat poissaolot (% tehdyistä työtunneista) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Työperäisten sairauksien aiheuttamat poissaolot (% tehdyistä työtunneista) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kuolemantapaukset
Kuolemantapauksia yhteensä 1 1 5 1 0
Työntekijät 0 1 3 1 0
Alihankkijat 1 0 2 0 0
Työperäisille sairauksille altistavissa tehtävissä työskentelevät työntekijät (G4-LA7)
Wärtsilän huolto- ja testaushenkilöstö työskentelee jatkuvasti käynnissä olevien moottoreiden läheisyydessä ja altistuu siksi kovalle melulle. Kuulon aleneminen pyritään estämään Wärtsilän työterveys- ja työturvallisuusohjelmilla, mm. hankkimalla melulle altistuville työntekijöille asianmukaiset kuulosuojaimet.
Koulutus
Koulutuspäivien vuotuinen keskimäärä (G4-LA9)
Vuonna 2016 Wärtsilän miespuolisille työntekijöille kertyi 3,2 koulutuspäivää ja naispuolisille työntekijöille 2,8 koulutuspäivää.
Koulutuspäivät (päivää/työntekijä) 2016 2015 2014 2013 2012
Kaikki 3,0 3,0 4,2 4,1 3,4
Johto 3,7 3,5 5,1 4,6 3,3
Muut toimihenkilöt 2,9 2,9 3,5 4,1 3,9
Työntekijät 3,0 3,1 4,4 3,6 3,0
Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat (G4-LA10)
Osaamisen kehittämiseen liittyvät Wärtsilän ohjelmat on kuvattu osiossa Ihmisten johtaminen. Wärtsilä tarjoaa henkilöstölleen laajasti erilaisia sisäisiä koulutuksia yli 20 eri aihekategoriassa. Koulutusteemoista mainittakoon mm. konetekniikka, työturvallisuus ja -terveys, kielet ja kulttuuri, projektijohtaminen, ympäristö, turvallisuus ja johtaminen.
Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus (G4-LA11)
Vuosittaisten kehityskeskustelujen toteutuminen 2016 2015 2014 2013 2012
Kattavuus % 96 92 92 91 84
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
Hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin (G4-LA12)
Monimuotoinen henkilöstö tekee parempaa tulosta, pystyy paremmin ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia ja tarjoaa yrityksen käyttöön laajemman osaamispohjan. Wärtsilän vuonna 2012 käynnistämän monimuotoisuusaloitteen tavoitteena on edistää osallistavaa yrityskulttuuria kaikilla tasoilla yhtiön globaalien vaatimusten täyttämiseksi. Monimuotoisuuteen panostaminen ja eri-ikäisten, eri sukupuolta olevien ja persoonallisuudeltaan ja koulutustaustaltaan erilaisten ihmisten tukeminen tekee Wärtsilästä innovatiivisemman liikekumppanin ja vetovoimaisemman työnantajan.
Sukupuolijakauma 2016 2015 2014 2013 2012
Miehiä/naisia (%) 84/16 85/15 86/14 85/15 84/16
Miesten/naisten osuus johtotehtävissä (%) 89/11 89/11 90/10 90/10 90/9
Alueellinen monimuotoisuus
Kansallisuudet 134 131 122 120 107
Tuote- ja palvelutiedot
Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset (G4-PR5)
Koska asiakkaan tarpeet tulevat aina ensin, Wärtsilä ottaa asiakaspalautteen huomioon ja reagoi siihen niin operatiivisella tasolla kuin yritysjohdon taholta. Wärtsilän vakaa käsitys on, että asiakkaiden luottamus ansaitaan pitkäjänteisesti pitämällä annetut lupaukset. Asiakassuhteita voidaan lujittaa korostamalla jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä ja asiakkuuksien pitkäjänteistä hoitoa myös toimialamme haastavassa liiketoimintaympäristössä.

Otamme mielellämme vastaan asiakaspalautetta projektien toimitusvaiheessa sekä laitteiden käytön aikana. Tieto toimivista ratkaisuista ja parantamisen mahdollisuuksista sekä asiakkaiden toimintaympäristön ymmärtäminen ovat elintärkeitä edellytyksiä yhtiön tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle. Varmistaaksemme asiakastyytyväisyyden, seuraamme järjestelmällisesti saatua palautetta ja tarvittaessa reagoimme siihen asianmukaisesti. Lisäksi Wärtsilä kerää palautetta erilaisissa tapahtumissa ja pitämällä muutoin jatkuvasti yhteyttä asiakkaisiin.
Asiakastyytyväisyys 2016 2015 2014
Marine Solutions 76% 75% 78%
Services 90% 89% 89%
Energy Solutions 97% 95% 88%
Vastaajia 4 899 4 312 4 118
Asiakastyytyväisyyden tunnusluku perustuu yhteen kysymykseen: Oletko tyytyväinen Wärtsilän suoritukseen kokonaisuutena? Vastausvaihtoehdot ovat tyytyväinen, ei tyytyväinen eikä tyytymätön sekä tyytymätön. Prosenttiluku osoittaa tyytyväisten vastaajien osuuden.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.