Sulje

Taloudellinen vastuu

Wärtsilän tarkoituksena on luoda lisäarvoa eri sidosryhmilleen painottaen kannattavuutta ja omistaja-arvon kasvua. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Wärtsilän tulee täyttää muidenkin sidosryhmien odotukset, kuten kehittää ja toimittaa asiakkaille korkealaatuisia ja ympäristömyötäisiä tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, rakentaa pitkäjänteisiä kumppanuussuhteita toimittajiin, tarjota henkilöstölle kilpailukykyinen palkkaus ja hyvät työolosuhteet sekä edistää toimipaikkojensa paikallisyhteisöjen hyvinvointia. Hyvä taloudellinen tulos rakentaa perustan muille kestävän kehityksen osa-alueille – sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle.

Taloudelliset tulokset
Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen (G4-EC1)
MEUR 2016 2015 2014 2013 2012
Asiakkaat
Liikevaihto 4 801 5 029 4 779 4 654 4 725
Toimittajat
Ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut 2 969 3 136 3 066 2 901 3 007
Luotu lisäarvo 1 831 1 893 1 713 1 753 1 717
Lisäarvon jakaminen
Jaettu sidosryhmille 1 593 1 555 1 475 1 443 1 432
Henkilöstö
Palkat 939 935 906 903 887
Julkinen sektori
Verot ja sosiaalikustannukset 343 349 313 314 317
Luotonantajat
Nettorahoituskulut -53 -34 -28 -19 -30
Omistajat
Osingot 256 237 227 207 197
Yhteisöt
Lahjoitukset 2 1 1 1 1
Liiketoiminnan kehittäminen 238 338 239 310 285
2016 2015 2014 2013 2012
Asiakkaat
Liikevaihto (MEUR) 4 801 5 029 4 779 4 654 4 725
Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 1 581 1 566 1 402 1 329 1 202
Aasia 1 774 2 051 1 989 1 759 2 009
Amerikka 1 039 1 006 840 1 068 994
Afrikka 313 329 398 405 398
Muut 94 78 150 93 122
Toimittajat
Ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut
(MEUR)
2 969 3 136 3 066 2 901 3 007
Henkilöstö
Palkat (MEUR) 939 935 906 903 887
Palkat markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 650 632 637 649 631
Aasia 153 163 144 138 145
Amerikka 110 112 99 91 91
Afrikka 19 21 18 14 12
Muut 7 8 8 10 8
Liikevaihto/työntekijä (TEUR) 262 271 265 248 250
Julkinen sektori
Verot ja sosiaalikustannukset (MEUR) 343 349 313 314 317
Verot ja sosiaalikustannukset markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 246 246 220 232 234
Aasia 45 50 42 34 39
Amerikka 47 44 37 39 36
Afrikka 5 6 12 8 6
Muut 0 2 2 2 2
Saadut julkisen sektorin tuet (TEUR) 8 343 9 669 11 486 6 331 5 543
Nettorahoituserät (MEUR) -53 -34 -28 -19 -30
Yhteisö
Hallituksen myöntämät lahjoitukset (TEUR) 1 365 110 110 111 104
Wärtsilän yhtiöiden myöntämät lahjoitukset (TEUR) 533 511 608 609 456
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan (G4-EC2)
Wärtsilän ainoa EU:n päästökaupan (ETS) piiriin kuuluva tytäryhtiö on Wärtsilä Italia S.p.A. Syynä on tehtaan lämpövoimala. Päästökauppa ei ole vaikuttanut yhtiön kannattavuuteen. Wärtsilä vastaa ilmaston muuttumiseen kehittämällä ja toimittamalla tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla asiakkaat voivat vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Lisätietoa ilmastonmuutokseen liittyvistä Wärtsilän ratkaisuista löytyy verkkosivuiltamme www.wartsila.com. Ilmastonmuutokseen ja Wärtsilän tuotteisiin liittyvät liiketoimintariskit käsitellään Hallinnointi-katsauksen Riskienhallinta-osan kohdassa Kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvät riskit.
Organisaation eläkesitoumusten kattavuus (G4-EC3)
Wärtsilän työntekijöiden eläketurva perustuu kunkin maan lainsäädäntöön ja voimassa oleviin sopimuksiin. Suomessa valtaosa eläkevelvoitteista hoidetaan työeläkejärjestelmän (TyEL) kautta. Suurimmat etuuspohjaiset eläkejärjestelmät ovat Sveitsissä, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa. Suurin osa etuuspohjaisista eläkejärjestelmistä on eläkesäätiöiden hallussa, eivätkä niiden varat sisälly konsernin varoihin. Wärtsilän tytäryhtiöiden maksut eläkesäätiöille suoritetaan kunkin maan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Etuuspohjaisten eläkejärjestelmien vakuutuslaskelmat ovat kussakin maassa valtuutettujen aktuaarien suorittamia. Lisätietoja konsernin eläkevelvoitteista on tilinpäätöksen liitetiedostossa 22. Eläkevelvoitteet.
Valtiolta saadut avustukset (G4-EC4)
Saadut julkisen sektorin tuet (TEUR) 2016 2015 2014 2013 2012
8 343 9 669 11 486 6 331 5 543
Wärtsilä sai julkiselta sektorilta tukea vuonna 2016 yhteensä 8.343 tuhatta euroa mm. tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin. Eniten tukia vuonna 2016 myönsivät Suomi, Espanja ja Norja.
Markkina-asema
Palkkataso (G4-EC5)
Wärtsilä soveltaa ja noudattaa kaikissa maissa paikallista työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia, joissa yleensä määritellään minimipalkka. Lisäksi alkupalkkoja verrataan tehtäväkohtaisesti ja koulutuksen perusteella alan yleiseen palkkatasoon. Laki ja muut määräykset asettavat minimitason, mutta todelliset palkat ovat usein tätä tasoa korkeampia. Palkkaus ja palkitseminen kokonaisuudessaan perustuu Wärtsilän palkitsemispolitiikkaan ja -ohjeisiin sekä maakohtaisiin käytäntöihin. Peruspalkka määräytyy paikallisten olosuhteiden, työn vaativuuden ja työntekijän pätevyyden ja työsuorituksen mukaan.
Rekrytointiperiaatteet (G4-EC6)
Periaatteessa kaikista avoinna olevista tehtävistä ilmoitetaan sekä sisäisesti että ulkoisesti, jotta varmistetaan, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hakea Wärtsilässä avoimeen tehtävään. Rekrytoinnissa otetaan huomioon ensisijaisesti paikalliset hakijat, jollei ole nimenomaista syytä palkata tehtävään ulkomainen työntekijä, esimerkiksi tarvittaessa osaamisen siirtoa toisesta maasta. Tämä periaate pätee myös ylempään johtoon. Ylempään johtoon luetaan globaalien toimialojen johto, konsernin johtajisto ja paikallisten tytäryhtiöiden johtotehtävät. Wärtsilän koko ylemmästä johdosta maailmanlaajuisesti 76% on rekrytoitu paikallisesti, ts. henkilöt ovat lähtöisin kyseisen tytäryhtiön sijaintimaasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.