Sulje

Olennaisuusarviointi

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

Konsernin laskentaraja (G4-17)

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 33. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi käsittää kaikki konserniyhtiöt. Raportin tiedot kattavat Wärtsilän liiketoiminnat. Yhtiötasolla raportti sisältää emoyhtiön lisäksi Wärtsilän tytäryhtiöt, mukaan lukien tuotanto-, huolto- ja myyntiyksiköt. Raportti ei sisällä Wärtsilän osakkuusyhtiöitä, yhteisyrityksiä tai toimitusketjun yhtiöitä.

Raportin sisällön määrittelyprosessi (G4-18)

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi vuodelta 2016 noudattaa GRI:n (Global Reporting Initiative) G4-ohjeistoa kestävän kehityksen raportoinnista ja raportin sisällönmäärittelyn raportointiperiaatteita. Tämä raportti on laadittu GRI:n G4-ohjeistossa määriteltyjä menettelytapoja ja comprehensive-sovelluslaajuuksia noudattaen. Toisin sanoen raportti kattaa kaikki G4-ohjeistuksen edellyttämät vakiotiedot sekä kaikki toiminnassamme olennaisiksi katsotut kestävän kehityksen näkökohdat.

Wärtsilä päivitti vuonna 2014 olennaisiksi katsotut kestävän kehityksen teemat. Prosessi sisälsi toiminnan taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat sidosryhmien ja Wärtsilän liiketoiminnan kannalta. Sidosryhmien näkemykset kerättiin kyselytutkimuksella, johon vastasi 96 keskeistä Wärtsilän eri yksiköiden ja toimintojen sidosryhmien edustajaa ympäri maailmaa. Sidosryhmäkyselyn tarkoitus oli arvioida, kuinka tärkeitä eri kestävyysnäkökohdat ovat Wärtsilän sidosryhmien näkemyksissä ja päätöksissä. Sidosryhmien arvioitavaksi annettujen kestävän kehityksen näkökohtien valintaperusteena oli Wärtsilän aiempi kokemus, vertaisarvioinnit teollisuuden piirissä sekä analyysi Wärtsilän arvoketjulle olennaisimmista taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista ja ympäristövaikutuksista. Keskeisimpiä arviointiin osallistuneita sidosryhmiä olivat sijoittajat ja rahoittajat, merkittävät asiakkaat, henkilöstö, paikallisyhteisöt ja media.

Tunnistettuja näkökohtia analysoimalla määritettiin niiden merkitys Wärtsilän nykyiselle tai tulevalle toiminnalle. Kestävyysnäkökohtien liiketoimintavaikutusten arviointiperustana oli niiden suora taloudellinen merkitys sekä niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Mahdollisen liiketoimintavaikutuksen indikaattorina käytettiin myös yhtiön ohjeistusten tai käytäntöjen tasoa.

Arvioinnin tuloksena Wärtsilän kannalta olennaisiksi tunnistettiin seuraavat näkökohdat:

 • Wärtsilän tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset
 • Lakien ja määräysten noudattaminen
 • Taloudelliset vaikutukset sidosryhmien kannalta
 • Henkilöstön osaaminen ja kehitys
 • Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt
 • Työterveys ja -turvallisuus.

Tunnistettujen olennaisten näkökohtien lisäksi Wärtsilä julkistaa runsaasti myös muita kestävän kehityksen tietoja, joita Wärtsilän sidosryhmät säännöllisesti kysyvät tai joiden julkistaminen muutoin katsotaan raportoinnin jatkuvuuden kannalta aiheelliseksi.

Tunnistettujen olennaisten näkökohtien laskentarajat arvioitiin sen perusteella, mikä niiden taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus ja ympäristövaikutus on Wärtsilän arvoketjulle. Perusteellinen selvitys tunnistettujen olennaisten näkökohtien laskentarajoista ja tiedonkeruun kattavuudesta on luettavissa kohdassa G4-20 Olennaisten näkökohtien laskentarajat organisaation sisällä ja G4-21 Olennaisten näkökohtien laskentarajat organisaation ulkopuolella.

Olennaiset näkökohdat (G4-19)

Kestävän kehityksen näkökulmasta Wärtsilälle merkittävimmät ympäristökysymykset liittyvät tuotteisiin. Wärtsilän tuotteiden käyttö vaikuttaa ympäristöön sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Muiden kestävän kehityksen näkökohtien osalta toiminnallamme on lähinnä paikallisia vaikutuksia.

Kestävän kehityksen vaikutusalueet Paikallisesti Koko maailma
Taloudellinen vastuu
 •  
 
Ympäristövastuu    
- tuotteisiin liittyvä
 •  
 •  
- toimintaan liittyvä
 •  
 
Sosiaalinen vastuu
 •  
 

 

Seuraavat GRI G4 -näkökohdat määritettiin Wärtsilän kestävän kehityksen raportoinnissa olennaisiksi:

Luokka Näkökohta Wärtsilän toiminnassa olennaiset näkökohdat (GRI G4) Muut Wärtsilän kestävän kehityksen raportointiin sisältyvät näkökohdat Jätetty pois Wärtsilän kestävän kehityksen raportoinnista*
Taloudellinen vastuu Taloudelliset tulokset
 •  
   
  Markkina-asema  
 •  
 
  Välilliset taloudelliset vaikutukset    
 •  
  Ostokäytännöt    
 •  
Ympäristövastuu Materiaalit  
 •  
 
  Energia  
 •  
 
  Vesi  
 •  
 
  Luonnon monimuotoisuus    
 •  
  Päästöt  
 •  
 
  Jätevedet ja jätteet  
 •  
 
  Tuotteet ja palvelut
 •  
   
  Määräystenmukaisuus
 •  
   
  Kuljetukset    
 •  
  Yleiset  
 •  
 
  Toimittajien ympäristöarvioinnit  
 •  
 
  Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit  
 •  
 
Henkilöstö ja työolosuhteet Työllistäminen  
 •  
 
  Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet  
 •  
 
  Työterveys ja -turvallisuus
 •  
   
  Koulutus
 •  
   
  Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet  
 •  
 
  Tasa-arvoinen palkitseminen    
 •  
  Toimittajien työolojen arviointi
 •  
   
  Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
 •  
   
Ihmisoikeudet Investoinnit    
 •  
  Syrjintäkielto    
 •  
  Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimusoikeudet    
 •  
  Lapsityövoima    
 •  
  Pakko- ja rangaistustyövoima    
 •  
  Turvallisuuskäytännöt    
 •  
  Alkuperäiskansojen oikeudet    
 •  
  Ihmisoikeusarvioinnit  
 •  
 
  Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit    
 •  
  Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit  
 •  
 
Yhteiskunta Paikallisyhteisöt  
 •  
 
  Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt
 •  
   
  Poliittinen vaikuttaminen  
 •  
 
  Kilpailun rajoitukset  
 •  
 
  Määräystenmukaisuus
 •  
   
  Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi    
 •  
  Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit  
 •  
 
Tuotevastuu Asiakkaiden terveys ja turvallisuus  
 •  
 
  Tuote- ja palvelutiedot  
 •  
 
  Markkinointiviestintä    
 •  
  Asiakkaiden yksityisyyden suoja    
 •  
  Määräystenmukaisuus
 •  
   
* Useita määräystenmukaisuuteen liittyviä indikaattoreita raportoinnin ulkopuolelle jäävistä näkökohdista on myös sisällytetty raportointiin täydentämään kokonaisvaltaista kuvausta määräystenmukaisuuden tärkeydestä Wärtsilälle.

 

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi antaa kattavan kuvan yhtiön johtamistavasta ja GRI G4 -ohjeistuksen mukaisista tulosmittareista.

Olennaisten näkökohtien laskentarajat organisaation sisällä (G4-20)

Olennaisten näkökohtien laskentarajan muodostavat kaikki Wärtsilä-konserniin kuuluvat yritykset. Taloudellisen vastuun tiedot kattavat kaikki Wärtsilä-yhtiöt. Ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun tiedot kattavat kaikki Wärtsilän yhtiöt lukuun ottamatta seuraavia:

 • Wärtsilä Operations Guyana Inc.
 • Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd.
 • Wärtsilä Egypt Power S.A.E
 • Wärtsilä Tanzania Ltd
 • Wärtsilä Muscat LLC
 • Funa International Oy
 • American Hydro Corp.
 • Eniram Oy

Nämä yhtiöt sisällytetään Wärtsilän kestävän kehityksen raportointiin tulevina vuosina. Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi on osa vuosiraportointia, joten kestävän kehityksen tiedot julkaistaan vuosittain.

Toiminnallisten tietojen kattavuus

Toiminnalliset tiedot, osuus yhtiöistä, %
  2016 2015 2014 2013 2012
Taloudellinen vastuu 100 100 100 100 100
Ympäristövastuu 93 83 94 93 79
Sosiaalinen vastuu 100 100 100 93 79

 

Toiminnalliset tiedot, osuus henkilöstöstä, %
  2016 2015 2014 2013 2012
Taloudellinen vastuu 100 100 100 100 100
Ympäristövastuu 98 91 98 99 94
Sosiaalinen vastuu 100 100 100 99 94

Toiminnalliset tiedot, osuus valmistuksesta, %
  2016 2015 2014 2013 2012
Taloudellinen vastuu 100 100 100 100 100
Ympäristövastuu 100 95 100 99 93
Sosiaalinen vastuu 100 100 99 93 100

Olennaisten näkökohtien laskentarajat organisaation ulkopuolella (G4-21)

Wärtsilän kestävän kehityksen raportti ei sisällä konsernin ulkopuolisten yritysten tietoja.

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa (G4-22)

Aiemmin raportoituihin tietoihin ei ole tullut olennaisia muutoksia.

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa (G4-23)

Raportin laajuus tai laskentarajat eivät ole muuttuneet olennaisesti. Aiempien vuosien tiedot sisältävät kaikki kyseisen jakson päättyessä konserniin kuuluneet raportointiyksiköt.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.