Sulje

Riippumaton varmennusraportti

Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä raportista

Wärtsilä Oyj Abp:n johtokunnalle

Olemme Wärtsilä Oyj Abp:n (jäljempänä Wärtsilä) johtokunnan pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan varmennustoimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Wärtsilän sähköisessä vuosikertomuksessaan 2016 raportoimat kestävän kehityksen tiedot 1.1. - 31.12.2016 raportointikaudelta (jäljempänä kestävän kehityksen tiedot).

Varmennuksen kohteena olleet kestävän kehityksen tiedot sisältävät luvut ja tekstit, jotka on esitetty Wärtsilän vuosikertomuksen seuraavissa osioissa:

 • ”Kestävä kehitys”-osiossa ja sen alaosioissa;
 • ”Konsernijohtajan katsaus” –osiossa;
 • ”Tämä on Wärtsilä”-osion seuraavissa alaosioissa: ”Wärtsilä lyhyesti”, ”Konsernin strategia”, ”Kestävän kehityksen tavoitteet”, ”Kestävän kehityksen innovaatiot”, ”Kestävän kehityksen kohokohtia”, ”Tutkimus ja kehitys”, ”Energy Solutions ja kestävä kehitys”, ”Marine Solutions ja kestävä kehitys” ja ”Services ja kestävä kehitys”;
 • ”Hallinnointi”-osion seuraavissa alaosioissa: “Sisäinen valvonta” ja “Riskit ja riskien hallinta”;
 • ”Stories” -osion ala-osiot, jotka on varustettu ”Kestävän kehityksen varmennus 2016” -merkinnällä.

Varmennuksemme kriteeristönä on käytetty Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4 – ohjeistoa.

Toimeksiannon luontaiset rajoitukset

Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon kestävän kehityksen tietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoitukset. Esitettyjä kestävän kehityksen tietoja tulee arvioida yhdessä Wärtsilän antamien kestävän kehityksen tietojen keräämiseen, laskemiseen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa.

Wärtsilän johtokunta vastaa kestävän kehityksen tietojen mittaamisesta, laatimisesta ja esittämisestä Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4 -ohjeiston mukaisesti.

Meidän tehtävänämme on esittää riippumaton johtopäätös kestävän kehityksen tiedoista. Olemme suorittaneet toimeksiannon ISAE 3000:n (uudistettu) mukaisesti. Siinä määrin kuin on lain mukaan mahdollista, emme vastaa tekemästämme työstä, tästä varmennusraportista tai esittämistämme johtopäätöksistä muille osapuolille kuin Wärtsilälle.

Olemme riippumattomia yhteisöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Sovellamme kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC1 ja näin ollen ylläpidämme kattavaa laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista koskien.

Yhteenveto tehdystä työstä

Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteutetaan pääasiassa tekemällä tiedusteluja henkilöille, joiden tehtävänä on laatia esitetyt kestävän kehityksen tiedot, soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa suoritettavat toimenpiteet poikkeavat luonteeltaan ja ajoitukseltaan kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannosta suoritettavista toimenpiteistä ja ovat niitä suppeampia, minkä vuoksi siinä annetaan huomattavasti alemman tason varmuus.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat toimenpiteet:

 • Olemme haastatelleet Wärtsilän ylimmän johdon edustajia;
 • Olemme arvioineet kestävän kehityksen tietojen yhdenmukaisuutta GRI G4-ohjeiston raportoinnin sisällönmäärittelyä ja raportoinnin laatua koskevien periaatteiden kanssa;
 • Olemme arvioineet kestävän kehityksen tietoihin valittujen olennaisten näkökohtien kattavuutta sekä raportointirajojen määrittelyä suhteessa Wärtsilän liiketoimintaan ja toimialaan;
 • Olemme arvioineet kestävän kehityksen tietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettyjä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä ja käytännön menettelytapoja;
 • Olemme käyneet läpi esitetyt kestävän kehityksen tiedot, ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä;
 • Olemme testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä alkuperäisistä dokumenteista ja järjestelmistä otospohjaisesti;
 • Olemme suorittaneet yhden toimipaikkakäynnin ja kolme videoneuvottelua Wärtsilän tytäryhtiöihin.

Johtopäätökset

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4 – ohjeiston mukaisesti laadittu.

 

Helsinki, 7. helmikuuta 2017

KPMG OY AB

Virpi Halonen                                                                  Nathalie Clément
KHT                                                                               Senior Manager, Advisory

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.