Sulje

Sidosryhmäsuhteet

Wärtsilä pitää aktiivisesti yllä suhteita eri sidosryhmiin rakentavan ja avoimen vuorovaikutuksen kautta. Wärtsilän lähtökohta on, että avoin keskustelu sidosryhmien kanssa on olennaisen tärkeää toiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle. Konsernitasolla Wärtsilä on määritellyt merkittävimmiksi sidosryhmikseen asiakkaat, omistajat, alihankkijat, henkilöstön ja laajasti ottaen koko yhteiskunnan. Tytäryhtiöt määrittelevät itse merkittävimmät sidosryhmänsä, joita ovat edellä mainittujen lisäksi mm. tuotantolaitosten naapurusto, oppilaitokset ja viranomaiset. Perusteet sidosryhmäsuhteiden hoitoon annetaan Wärtsilän toimintaperiaatteissa. Painotukset vaihtelevat tytäryhtiöittäin.

fin_Main_expectations.svg

Wärtsilä kehittää aktiivisia yhteyksiä asiakkaisiinsa esimerkiksi järjestämällä nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille asiakaspäiviä eri puolilla maailmaa. Näissä tapahtumissa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä paikallisesta että globaalista näkökulmasta ja keskustellaan nykyisistä ja tulevista tarpeista ja haasteista.

Vuonna 2016 Marine Solutions ja Energy Solutions olivat mukana järjestäjinä tai osallistujina 230:ssä alan tilaisuudessa eri puolilla maailmaa. Tilaisuudet käsittivät kansainvälisiä ja kansallisia seminaareja, näyttelyjä ja konferensseja, ja niihin osallistui nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita sekä muita sidosryhmiä, mm. sijoittajia, konsultteja, alihankkijoita, opiskelijoita ja muita alasta kiinnostuneita.

Yksi tärkeä keino keskeisten teollisuustoimijoiden ja tutkimuslaitosten avoimen keskusteluyhteyden ja yhteistyön edistämiseksi ovat pitkäjänteiset tutkimusohjelmat. Wärtsilä on käynnistänyt tutkimusohjelmia ja osallistunut niiden valmisteluun ja toteutukseen niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.

Työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutus on Wärtsilässä hyvin monimuotoista. Aktiivista ja osallistavaa henkilöstödialogia tukevia menettelyjä ja prosesseja selostetaan tarkemmin osiossa Yhteistoiminta ja sisäinen tiedottaminen.

Wärtsilä osallistuu avoimeen ja hyvään keskusteluun niin paikallisten kuin kansainvälisellä tasolla toimivien viranomaisten kanssa. Tavoitteena on tiedon jakaminen, asiantuntijuuden tarjoaminen ja viranomaisten tukeminen säännöksien laadun parantamiseksi. Wärtsilä osallistuu julkisiin konsultaatioihin yhtiölle olennaisissa asioissa.

Vuorovaikutuskanavat

Sidosryhmä  Vuorovaikutuskanavat Arviointi (Toistuvuus)
Asiakkaat Säännölliset asiakaskontaktit, tuotteiden elinkaarenaikainen asiakastuki, asiakastilaisuudet ja -seminaarit, asiakaspäivät, asiakaslehdet, internet, konferenssit ja messut, tuotedokumentit, asiakaspalautejärjestelmä, asiakastyytyväisyyden mittausjärjestelmä  Asiakas- ja laatutyytyväisyyden mittausjärjestelmä (Jatkuva)
Henkilöstö  Avoin ja jatkuva kommunikointi johdon ja henkilöstön välillä, vuotuiset kehityskeskustelut, tiedotustilaisuudet ja sisäinen viestintä (intranet), henkilöstölehdet, koulutukset, kansalliset yt-toimikunnat ja Eurooppa-toimikunta, työterveys- ja turvallisuustoimikunnat, aloitejärjestelmä, toiminnan parantamisen prosessi, teknologia- ja innovaatiopalkinto, asiakassuhteen hoito -palkinto  Henkilöstön tyytyväisyystutkimukset - MyVoice (Joka toinen vuosi)
Omistajat, sijoittajat  Johdon tapaamiset sijoittajien, rahoittajien ja analyytikoiden kanssa, sidosryhmälehdet, yhtiökokoukset, tiedotustilaisuudet, pörssi- ja lehdistötiedotteet, vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset, pääomamarkkinapäivät, internet, sijoittajaviestintätutkimukset, kestävää kehitystä koskevat kyselytutkimukset  Sijoittajaviestintätutkimukset, kestävän kehityksen tutkimukset ja indeksit (Vuosittainen)
Tavarantoimittajat  Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus hankintaorganisaation ja toimittajien välillä, toimittajaportaali, toimittajien kehittäminen, toimittajahallintajärjestelmä, toimittajapäivät, toimittajapalkinnot  Toimittaja-arvioinnit (Jatkuva)
Yhteiskunta  Viranomaisyhteistyö ja -raportointi, joka liittyy mm. ympäristö-, työsuojelu- ja turvallisuuskysymyksiin, tapaamiset päätöksentekijöiden kanssa, kannanotot, avointen ovien päivät, kestävän kehityksen raportit, yritysesittelyt, paikallistason viestintä, internet  Sidosryhmäpalaute (Jatkuva), yrityskuvatutkimukset (Vuosittainen)
Järjestöt Jäsenyys, säännöllinen yhteydenpito, osallistuminen paikallisten toimiala- ja teollisuusjärjestöjen toimintaan, aktiivinen osallistuminen työryhmien toimintaan, yhteydenpito julkisiin toimielimiin mm. ministeriöihin, raportit   
Yliopistot Harjoittelupaikkojen ja lopputyömahdollisuuksien tarjoaminen, tutkimus- ja kehitysprojektit, osallistuminen rekrytointimessuihin ja ‑seminaareihin sekä opiskelutoiminnan tukeminen ja luennot  Suosituimmat työnantajat ‑tutkimukset (Vuosittainen)
Media Kansalliset ja kansainväliset talous- ja aikakausijulkaisut, alan ammattijulkaisut, haastattelut ja tiedotteet, keskeiset vuosittaiset julkaisut, tapaamiset, vierailut, tutustumiskäynnit  Taloustoimittajien tutkimukset, mediaseurannat, raportointivertailut (Vuosittainen) 

Wärtsilä järjestöissä

Vuonna 2016 Wärtsilä osallistui useiden kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Wärtsilän kannalta tärkeimmät järjestöt ja Wärtsilän osallistumisen luonne esitetään alla olevassa taulukossa.

 

Sidosryhmä Järjestö Toiminnan luonne
Etujärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Teknologiateollisuus ry Kauppakamari, Kansainvälinen kauppakamari (ICC), ICC Suomi Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen.
Toimialajärjestöt Association of Singapore Marine Industries (ASMI), Brazilian Institute of Oil and Gas (IBP), Brazilian Thermoelectric Generators Association (ABRAGET), Cogen Europe,  Confederation of Indian Industry (CII), Cruise Line International Association (CLIA), BIMCO, EnergyVaasa, Engine Manufacturers Association (EMA), European Association of Engine Manufacturers (Euromot), European Engine Power Plants Association (EUGINE), Exhaust Gas Cleaning System Association (EGCSA), Hong Kong Shipowners Association, Indian Diesel Engine Manufacturers Association (IDEMA), International Council on Combustion Engines (CIMAC), Society for Gas as a Marine Fuel(SGMF), Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC), Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), WaterBorne TP, SolarPower Europe Hallituksen jäsenyys ja työryhmien toimintaan osallistuminen (CII, CIMAC, Cogen Europe, EMA, Euromot, EUGINE, VDMA, WaterBorne TP).

Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen (ABRAGET, ASMI, BIMCO, CLIA, EGCSA, EURELECTRIC, EnergyVaasa, Hong Kong Shipowners Association, IBP, IDEMA, SGMF, SolarPower Europe).
Standardisoimisjärjestöt Euroopan standardointikomitea (CEN), Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (ISO) Toimintaan osallistuminen.
Kansainväliset järjestöt European Sustainable Shipping Forum (ESSF), Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO), Global Compact -aloitteen pohjoismainen verkosto (GCNN) Toimintaan osallistuminen kansallisten valtuuskuntien kautta (IMO).

Toimintaan osallistuminen (ESSF, GCNN).
Muut Cleantech Finland, Yritysvastuuverkosto FIBS, European Energy Forum (EEF), Global Reporting Initiative (GRI), Sustainable Shipping Initiative (SSI) Toimintaan osallistuminen.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.